Ontwikkelingen

  • Nieuwe verbonden partij:  Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A.
  • Voorspoedige uitgifte gronden XL Businesspark | RBT

Beleidskader

Het beleid voor verbonden partijen is vastgelegd in de Nota verbonden partijen Overijssel (Statenvoorstel en geamendeerd besluit).

Risico's

Bij verbonden partijen is sprake van een getrapt risico. De verbonden partijen nemen beleids- en beheersmaatregelen ter voorkoming van het ontstaan van risico’s. Op onze beurt hebben wij per verbonden partij een risicoprofiel opgesteld ter bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit in het weerstandsvermogen. In een aantal gevallen is een risicovoorziening en - reserve opgenomen. Conform ons beleid wordt voor verbonden partijen een reservering aangehouden in de Algemene Financieringsreserve (AFR)  ter grootte van diens boekwaarde in onze balans. Wanneer de omstandigheden aanleiding geven tot het treffen van een voorziening, dan wordt deze ten laste gebracht van de desbetreffende reservering in de AFR.

Verbonden partijen

Besloten Vennootschappen

Naamloze Vennootschappen

Openbare lichamen

Rechtspersoon bij wet

Verenigingen