Context

Sinds 2016 kunnen alleen nog agrarische collectieven subsidie aanvragen. Deze collectieven kunnen contracten sluiten met agrariërs en particulieren met landbouwgrond en dienen in overleg te gaan met relevante partners (waaronder terreinbeheerders en waterschappen) over de uitvoering. De subsidieregeling voor natuur- en landschapsbeheer wordt landelijk zoveel mogelijk uniform uitgevoerd. Afhankelijk van de uitvoering van de ontwikkelopgave (prestatie 8.1.2, Ontwikkelopgave Natura 2000) wordt het aantal contracten de komende jaren mogelijk groter.  Vooralsnog betreft deze prestatie alleen (vrijwillig) beheer binnen de in het natuurbeheerplan vastgestelde leefgebieden, buiten het Uitwerkingsgebied Ontwikkelopgave Natura 2000, tenzij anders bepaald door de uitkomsten van de gebiedsprocessen.

Acties

  1. Wij subsidiëren 3.200 – 4.800 hectare agrarisch natuurbeheer, afhankelijk van subsidieaanvragen en contracten die worden voortgezet.
  2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan.

Toelichting op voortgang

In 2018 subsidieerden wij 5.063 hectare agrarisch natuurbeheer, daarmee halen wij de doelstelling ruim. We actualiseerden het Natuurbeheerplan en pasten hierin het onderdeel agrarisch natuurbeheer aan. Wij bieden nu meer mogelijkheden voor het beheren van plasdras-gebieden die ondersteunend zijn aan het weidevogelbeheer. Naar verwachting kunnen de agrarische collectieven hiermee de extra beschikbaar gestelde EU middelen voor het weidevogelbeheer (incidenteel € 2,35 mln tot 2021) goed besteden. Deze extra middelen zijn een belangrijke pijler onder het Actieplan Weidevogels dat wij medio 2018 vaststelden. Eind 2018 besloten wij een lening aan de collectieven te verstrekken. Daarmee losten wij liquiditeitsproblemen bij de collectieven op, die ontstonden doordat de (rijks)subsidie achteraf wordt verstrekt.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel uitvoeringsreserve EHS (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland) [PS/2014/62 ] (bijbehorend besluit).