Ontwikkelingen

De nota grondbeleid is aangepast zodat deze beter aansluit bij de praktijk. Hierdoor versterkt de realisatiekracht van ruimtelijke programma's en projecten met een grondopgave.

  1. In 2018 is de Nota Grondbeleid geactualiseerd.
  2. De bedrijfsverplaatsingsregeling is ook in 2018 ingezet om op deze manier ruimte te bieden aan andere bedrijven binnen de ontwikkelopgave NNN/N2000.
  3. In 2018 is ca. 140 ha grond verkocht, zowel natuur- als landbouwgrond.

Beleidskader

Het grondbeleid zetten we in voor de realisatie van provinciale doelen. Hierbij zijn het ruimtelijk beleid, het actief volgen van ontwikkelingen en signaleren van kansen, en de kaderstellende principes de belangrijke uitgangspunten. Het beleid wordt geduid in kaders op projectniveau, zoals verwervingsplannen.

De toepassing is gericht op het verkrijgen van gebruiksrechten om de provinciale doelen te realiseren. Hierbij is het verkrijgen van eigendom niet altijd nodig. Als wel gekozen is om het eigendom te verkrijgen, worden de gekochte gronden onderverdeeld in project, ruil- en restgronden. De projectgronden (gronden nodig voor de realisatie van het provinciale doel) waarderen we voor de waarde van de nieuwe functie (natuurwaarde of naar € 0 als de grond is aangekocht voor infrastructuur). De ruilgronden worden gekocht om de aankoop van projectgronden te kunnen compenseren in grond. Zijn de gronden niet meer nodig dan krijgen ze de titel restgronden en wordt gezocht naar een alternatieve aanwending of worden ze verkocht. De ruil - en restgronden waarderen we tegen de waarde van de huidige bestemming (in de meeste gevallen landbouwwaarde).

Door deze waarderingsgrondslag wordt het risicoprofiel van het provinciaal grondbezit beperkt.

Risico's

In 2012 is de Algemene reserve grondzaken (ARG) ingesteld. Het doel van de ARG is het afdekken van risico’s die gepaard gaan met bezit van gronden die hun einddoel nog niet bereikt hebben. Door het instellen van een aparte reserve voor gronden scheiden we de risico’s van gronden van de financiële huishouding van de overige provinciale taken.

De risico's die aan grondbezit zijn verbonden worden bepaald door de waardedaling van de opstallen en het langer in bezit hebben van moeilijk te verkopen opstallen waardoor de kosten toenemen. Daarnaast is een beperkt risico aanwezig van waardedaling van grond. Een keer per jaar wordt voor het jaarverslag een analyse van het provinciaal grondbezit opgesteld in de Meerjaren Investeringsprognose Grond (MIG). De MIG  heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de financiële effecten van de uitvoering van het provinciaal grondbeleid. In de MIG wordt de gewenste hoogte van de ARG berekend.