Context

Digitalisering ondersteunt de gewenste organisatieontwikkelingen en bestuursstijl zoals deze in het Coalitieakkoord staan. De samenleving vraagt om een interactieve en participatieve overheid die dichtbij en bereikbaar is en die ruimte geeft aan initiatieven van inwoners en bedrijfsleven. Een modern bestuur dat goed aangesloten is op de samenleving.

De maatschappelijke opgaven zijn leidend voor ons handelen. Op basis daarvan bepalen wij onze rol en samenwerkingspartners. Wij werken samen met gemeenten, waterschappen, andere provincies, Rijk, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en inwoners.

Wij staan voor een transparante en weerbare overheid, die rekenschap geeft van haar inzet en prestaties. Wij sluiten aan bij ontwikkelingen, zoals:

  • Wet Generieke Digitale Infrastructuur
  • Digitale Stelsel Omgevingswet
  • Archief2020
  • Digitale Agenda Provincies