Context

Regionale overheden en het Rijk werken samen met bedrijven, onderzoeksinstellingen en inwoners aan de uitvoering van de gezamenlijke strategie meerlaagse veiligheid (zie prestatie 1.4.1 ) en klimaatbestendigheid IJssel-Vechtdelta. Hiermee worden de Deltabeslissingen uitgevoerd en wordt IJssel-Vechtdelta als landelijke proeftuin in het Deltaprogramma verder uitgebouwd. We geven hiermee uitvoering aan de Statenbesluiten: PS/2012/133 , PS/2012/843 , PS/2013/979 , PS/2014/973 . IJssel-Vechtdelta is tevens één van de twee regio's in Overijssel die onderdeel uitmaakt van Living Lab Overijssel (zie prestatie 1.4.2).

Acties

  1. Wij voeren de strategie 'leven met water' meerlaagse veiligheid en klimaatbestendigheid IJssel-Vechtdelta uit.
  2. Wij realiseren minimaal twee praktijkvoorbeelden van deltaproof ontwikkelen op basis van het door uw Staten vastgestelde uitvoeringsprogramma.

Toelichting op voortgang

De IJssel-Vechtdeltapartners hebben in 2018 gewerkt aan het waterrobuust maken van de regio Zwolle. Dit door afzonderlijke risicoanalyses in samenhang te bezien en te analyseren. Het project Living Lab is in 2018 afgerond en heeft de verdere samenwerking op het gebied van Klimaatadaptatie tussen provincie, waterschappen en deelnemende gemeenten versterkt.

Daarnaast werken we aan bewustzijn op het gebied van waterveiligheid en klimaatproblematiek in deze regio. Dit doen we onder andere met het project 'Adviseurs van de toekomst' gericht op het voortgezet onderwijs (VMBO, MAVO, HAVO, VWO). Ook ondersteunen we projecten voor waterrobuust bouwen in de stad, zoals in Frankhuis, het Kraanbolwerk en de Weezenlanden, maar ook daarbuiten zoals op de Kampereilanden.

Financiën

Binnen beleidsdoel 1.4 is € 3,2 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.4.3 IJssel-Vechtdelta. Op deze prestatie is € 1,8 miljoen niet tot besteding gekomen. Reden hiervoor is dat deze uitgaven naar verwachting in 2019 zullen plaatsvinden.

Begrotingswijziging GS

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1.843.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 1.4.3 van de begroting 2019.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen we als Provincie in dit programma situationeel onze rol of rollen.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta [PS/2012/133 ] (bijbehorend besluit)

Investeringsvoorstel uitvoeringsprogramma IJssel-Vechtdelta [PS/2012/843 ] (bijbehorend besluit)

Investeringsvoorstel IJssel-Vechtdelta [PS/2013/979 ] (bijbehorend besluit)

Investeringsvoorstel programma IJssel-Vechtdelta [PS/2014/973 ] (bijbehorend besluit)

Project website:

Website IJssel-Vechtdelta