Context

Het gaat om de bestaande gebouwen en gebieden gericht te  transformeren, beheren, renoveren en onderhouden. De opgave is om aan te sluiten op de vraag van gebruikers en initiatiefnemers. Initiatiefnemers en andere partijen in de samenleving kunnen van elkaar leren en elkaar inspireren met goede ideeën.  Deze samenwerking organiseert zich niet vanzelf, maar heeft soms een extra impuls nodig. Die impuls willen wij bieden (zie ook prestatie 1.1.2 en prestatie 1.1.3 ). Wij stimuleren daarnaast ook specifiek regionale afstemming aansluitend bij de Agenda Stad (zie ook prestatie 1.3.1).

Acties

  1. Wij voeren het Investeringsbesluit Stadsbeweging uit.
  2. Wij informeren uw Staten over de evaluatie van de eerste periode Stadsbeweging.
  3. Wij nemen een besluit over de inzet voor de tweede periode Stadsbeweging.
  4. Wij informeren uw Staten over de inspanningen van de stadsbeweging en waar mogelijk over de resultaten en effecten die dit oplevert.

Toelichting op voortgang

De provincie werkt in de Stadsbeweging nauw samen met gemeenten, centrummanagers en andere partijen aan vitale binnensteden. Ook

werken wij samen met de retailsector in het licht van de retailagenda. De HMO heeft in 2018 een aantal concrete investeringen in binnensteden gedaan. Op 5 maart 2018 vond het stads- en retailcongres plaats in de Lebuïnuskerk in Deventer.

Wij hebben u via de Evaluatie Stadsbeweging en het Uitvoeringsprogramma 2018-2019 PS/2017/976 geïnformeerd over de eerste periode Stadsbeweging en onze inzet voor de tweede periode. Daarnaast hebben wij u op basis van de motie Rikkink c.s. (PS/2018/528 ) geïnformeerd over de doorontwikkelmogelijkheden van de Stadsbeweging (PS/2018/994).

Onze externe partners geven aan dat ze enthousiast zijn over investeringen van de Stadsbeweging op regionale netwerken (zoals kennisontwikkeling, het centrummanagersnetwerk, de Woonkeuken), Stadsarrangementen (met maatwerkafspraken tussen gemeenten en de provincie) en de inzet van de HMO. Op basis van onze gesprekken met partners is onze inzet in de steden steeds meer gericht op beleving, evenementen en verblijven (van 'place to buy' naar 'place to be').

Financiën

Vanwege de flexibiliteit in de fasering van de projecten is een klein deel van het budget dit jaar niet tot besteding gekomen. Daarom hebben wij besloten om dit bedrag te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de begroting 2019.

Begrotingswijziging GS

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 126.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 1.3.2 van de begroting 2019.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Conform het Kompas 2020 kiezen we in deze opgave situationeel onze rol.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. In september 2016 is het Statenvoorstel Stadsbeweging (PS/2016/716 ) in Provinciale Staten vastgesteld (bijbehorend besluit).

Project website:

http://www.stadsbeweging.nl

Mijlpalen:

Wij informeren uw Staten over de evaluatie van de eerste periode Stadsbeweging (zie PS/2017/976).