Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft en de verordening ex artikel 217 Provinciewet, waarin door Provinciale Staten op 13 december 2017 de uitgangspunten voor het financiële beleid en de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organis ...

Overzicht

Analyse begrotingsrechtmatigheid
Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Getoetst wordt of de uitvoering van de begroting heeft plaatsgevonden binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting. Voor onze provincie vindt deze toetsing plaats op kerntaakniveau. Per kerntaak wordt beoordeeld of de gerealiseerde lasten binnen het bedrag van de begrote lasten voor de betreffende kerntaak zijn gebleven.
In 2018 overschrijden de gerealiseerde lasten voor Kerntaak 2 Milieu en energie de begrote lasten. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door een niet begrote storting in de Voorziening Energiefonds Overijssel. Deze voorziening dient ter dekking van het verschil tussen het door ons gestorte eigen vermogen en het actuele eigen vermogen van Energiefonds Overijssel. Dit wordt nader toegelicht in de analyse van het rekeningresultaat. Ter dekking van deze niet begrote kosten wordt in het statenvoorstel 'Resultaatbestemmingen en begrotingswijzigingen Jaarverslag 2018' (2019/1100401)voorgesteld om de niet begrote kosten te dekken via een bijdrage uit de daarvoor bestemde middelen in de Algemene Financieringsreserve.
In het Statenvoorstel Uitwerking Energiefonds Overijssel BV (PS/2011/461) is opgenomen dat een te treffen (toevoeging aan de) risicovoorziening voor het energiefonds wordt gedekt vanuit de beschikbare dekkingsmiddelen. Die bevonden zich destijds in de Bestemmingsreserve energiefonds Overijssel, inmiddels in de Algemene Financieringsreserve.
Bij de Perspectiefnota 2014 (PS/2014/340) is die Algemene Financieringsreserve ingesteld. Daarbij is nogmaals bevestigd dat de reserve dient ter dekking van duurzame waardevermindering van financieel vaste activa.
In de grondslagen van de balans, onderdeel financieel vaste activa, is opgenomen dat duurzame waardeverminderingen onafhankelijk van het resultaat in aanmerking worden genomen.
De gedane toevoeging van de voorziening past daarmee binnen het bestaande beleid, en is een continuering van de bestaande gedragslijn inzake de waardering van financieel vaste activa. Deze overschrijding telt dan ook niet mee voor het oordeel.
Onderstaand is ter nadere uitwerking van dit thema een beschrijving opgenomen van de verschillende soorten begrotingsoverschrijdingen die worden onderscheiden. Daarbij wordt ook aangegeven hoe dergelijke overschrijdingen worden meegenomen in de beoordeling van de jaarrekening door de accountant.

Omschrijving

Rechtmatig althans telt niet mee voor het oordeel

Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel

1.

Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten

*

2.

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld vanwege een open einde (subsidie)regeling.

*

3.

Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn

*

4.

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd

*

5.

Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingswijziging is ingediend

*

6.

Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt

6a.

Geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar

*

6b.

Geconstateerd na verantwoordingsjaar

*

7.

Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas

7a.

Jaar van investeren

*

7b.

Afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren

*

Budgetafwijkingen die weliswaar in financiële zin binnen de begroting blijven, maar
waarbij zeer duidelijk is dat aanzienlijk minder prestaties zijn geleverd c.q. activiteiten
zijn ontplooid dan in de financiële begroting specifiek als doelstelling was aangegeven
en die niet in de jaarrekening zijn toegelicht vormen een aparte categorie
“begrotingsoverschrijdingen”. Het gaat hier om afwijkingen van beoogde prestaties en
niet om financiële budgetafwijkingen c.q. niet financiële informatie die de accountant
soms wel waarneemt, maar waar hij niet standaard op toetst. Indien de accountant
deze vorm van onrechtmatigheid waarneemt heeft dit geen gevolgen voor de strekking
van de accountantsverklaring. Wel zal de accountant deze waarnemingen opnemen in
zijn verslag van bevindingen.

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen
Dit betreft alleen de motorrijtuigenbelasting. De hier verantwoorde baten zijn gebaseerd op de cijfers van de Belastingdienst, die deze vaststelt via een landelijk geldende systematiek. Voor meer informatie wordt u verwezen naar de paragraaf “Provinciale heffingen”. De overige heffingen worden financieel verantwoord onder de verschillende kerntaken.

Algemene uitkeringen
De afwijking van € 2,8 miljoen wordt veroorzaakt door de mutaties in de decembercirculaire (€ 2,9 miljoen) en de afrekening van 2017 van -/- € 29.287. De afwijking in de algemene uitkering is nihil. In de decembercirculaire is een aantal wijzigingen met betrekking tot de decentralisatie- en integratie-uitkeringen aangekondigd. Het gaat hierbij om incidentele bijdragen van het Rijk voor bepaalde doelen. Het totaal hiervan is € 2,9 miljoen.

  • Provincies ontvangen in 2018 € 16,1 miljoen voor MKB Innovatiestimulering topsectoren (MIT). Overijssel ontvangt € 1,18 miljoen.
  • De provincies ontvangen een totaalbedrag van € 2 miljoen voor het uitvoeren van hydrologische maatregelen. De provincies gaan met de hydrologische maatregelen de verdroging tegen, hetgeen van belang is voor het realiseren van de Natura 2000 gebieden. Dit betreft de laatste tranche. Overijssel ontvangt € 355.200.
  • Voor het programma Duurzame mobiliteit ontvangt Overijssel € 1,24 miljoen. Deze uitkering is bestemd voor de uitgaven van het pakket slimme en duurzame mobiliteit. Het totaalbedrag voor de provincie Overijssel is als volgt onderverdeeld: € 240.000 voor stedendriehoek, € 500.000 voor Twente en € 500.000 voor Zwolle Kampen. Deze bedragen betreffen de eerste tranche.
  • De provincies ontvangen € 1,1 miljoen voor de aanpak van de problematiek op vakantieparken.

Overijssel ontvangt hiervoor € 100.000.

Overige algemene dekkingsmiddelen
Het eerste onderdeel betreft de 'Nog toe te delen incidentele baten en lasten'. Hoewel er geen afwijking ten opzichte van de raming is opgetreden, is een realisatie op deze post uiterst ongebruikelijk. De raming en realisatie betreft een bijdrage van € 0,9 miljoen op grond van het advies van de Commissie Jansen aan de provincie Zeeland. Omdat deze bijdrage niet past binnen een van de prestaties binnen de kerntaken, is deze onder dit onderdeel verantwoord.

Het tweede onderdeel betreft correcties op de lasten en baten van voorgaande jaren, waarvoor een meevaller van € 2,2 miljoen geraamd was. In 2018 bedroegen de correcties uiteindelijk € 3,2 miljoen, bestaande uit circa 190 posten. De afwijking ten opzichte van de raming en de bijdrage aan het resultaat bedraagt daarmee € 1 miljoen.
Hierna volgt een nadere toelichting op de onderverdeling van dit onderdeel.
Baten
De realisatie op de baten (waarvoor geen bedrag geraamd was) bedroeg € 0,3 miljoen aan eerder niet verhaalbaar geachte schades. Voor dit bedrag is een toevoeging van € 0,1 miljoen aan de Voorziening dubieuze vorderingen noodzakelijk gebleken, welke onder de toelichting op de genoemde voorziening binnen dit onderdeel is verantwoord.
Voorziening dubieuze vorderingen
Naast de al genoemde niet geraamde toevoeging van € 0,1 miljoen aan de Voorziening dubieuze vorderingen heeft uit deze voorziening een vrijval plaatsgevonden van € 0,3 miljoen, € 0,2 miljoen meer dan geraamd. De hogere vrijval is veroorzaakt door een evengrote ontvangst van één dubieuze vordering ultimo 2018.
Voorziening reorganisatie
In 2018 heeft een daling plaatsgevonden van de ten laste van de voorziening komende WW-lasten. Uit de voorziening is daarom een bedrag van € 0,2 miljoen via de lasten van dit onderdeel vrijgevallen.
Overige lasten
Voor correcties op de lasten uit hoofde van bedrijfsvoeringsactiviteiten was een bedrag van € 0,6 miljoen geraamd, welk bedrag volledig gerealiseerd is.
Voor correcties op de lasten uit hoofde van verleende subsidies was een bedrag van € 1,5 miljoen geraamd, hierop is een bedrag van € 1,9 miljoen gerealiseerd.

Onvoorzien
In 2018 is het niet noodzakelijk geweest het bedrag voor Onvoorzien te benutten.

Reserves per kerntaak

Informatie van Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

bedragen x € 1

J. Osinga

B. Parmet

R. Wiggers

Functiegegevens

Secretaris / Algemeen Directeur

Secretaris / Algemeen Directeur (waarnemend)

Statengriffier

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1/1 - 31/8

1/9 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

0,8

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

108.282

44.540

81.506

Beloningen betaalbaar op termijn

13.030

6.128

13.652

Subtotaal

121.312

50.669

95.158

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

125.827

63.173

151.200

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t

N.v.t

N.v.t

Totale bezoldiging

121.312

50.669

95.158

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onveschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2017

Bezoldiging

Bezoldiging

bedragen x € 1

J. Osinga

B. Parmet

R. Wiggers

Functiegegevens

Secretaris / Algemeen Directeur

Statengriffier

Statengriffier

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1/1 - 31/12

nvt

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

nvt

0,8

Dienstbetrekking?

ja

nvt

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

144.932

nvt

76.484

Beloning betaalbaar op termijn

18.169

nvt

11.653

Subtotaal

163.101

nvt

88.137

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

181.000

nvt

144.800

Totale bezoldiging

163.101

0

88.137


Ten opzichte van de Jaarrekening 2016 zijn de bedragen zoals vermeld bij Beloning betaalbaar op termijn voor de secretaris en Statengriffier verlaagd met respectievelijk € 1.306 en € 665. Het betreft een administratieve correctie.
Hertoetsing van de gecorrigeerde cijfers aan de destijds toepasselijke normen heeft niet geleid tot onverschuldigde betalingen.