Context

Door intensief samen te werken met het project Ruimte voor de Rivier (aanleg Reevediep) en de provincie Flevoland wordt een gefaseerde aanpak van de N307 gemaakt die invulling geeft aan de doelstellingen bereikbaarheid en veiligheid.

Het voorkeursalternatief wordt versneld uitgevoerd  door het mee te koppelen met de versnelling van de 2e fase van het project IJsseldelta.

De raming van het beschikbare investeringskrediet voor deze prestatie is terug te vinden in de bijlage ‘Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken’.

Acties

  1. Uitvoering van de planstudie en de nadere uitwerking van het voorkeursalternatief door de provincies Flevoland en Overijssel in samenwerking met regionale partners en omgeving.
  2. Voorbereiden van de vergunningen die benodigd zijn voor de aanleg van de N307.
  3. Voorbereiden van de realisatiefase.

Toelichting op voortgang

Actie 1

Het Ontwerpplan in Hoofdlijnen is eind 2018 in procedure gegaan. Het Plan in Hoofdlijnen, inclusief Reactienota, is op 12 februari 2019 door GS van Flevoland en door GS van Overijssel vastgesteld.

Actie 2

In 2018 is gestart met het voorbereiden van de vergunningen, die voor de aanleg van de N307 benodigd zijn. De planuitwerking (vergunningen, voorbereiding realisatiefase) voor het totale project loopt door in 2019. Hiermee is in de planning rekening gehouden.

Actie 3

De vrijgave van het investeringskrediet voor het Overijsselse infra-deel van de N307 is voorbereid en ligt als Statenvoorstel PS/2019/54  (hamerstuk) voor bij PS op 27 februari 2019.

Financiën

De toelichting op de realisatie van het beschikbare investeringskrediet voor het jaar 2018 voor deze prestatie is terug te vinden in de toelichting op de balans in het onderdeel Materiële vaste activa.

Begrotingswijziging PS

In 2012 heeft u ter verbetering van de bereikbaarheid voor de opwaardering van de N50 Kampen-Kampen Zuid een investeringsbesluit genomen (Statenvoorstel PS/2012/406) waarbij een bijdrage van € 4,4 miljoen aan dit rijksproject beschikbaar werd gesteld.  Het Rijk heeft destijds in het kader van bezuinigingen het project geschrapt. Daarop heeft de provincie zelf de problematiek op de aansluiting met de N307 aangepakt en werkzaamheden uitgevoerd en gefinancierd vanuit een deel van het beschikbaar gestelde budget (Statenvoorstel PS/2013/971). De geraamde kosten bedroegen € 1,85 miljoen en het restant van € 2,55 miljoen viel in 2013 vrij. Van de geraamde kosten resteert nu een bedrag van € 456.000. Dit bedrag kan vrijvallen omdat de prestatie is gerealiseerd.

Inmiddels is het Rijk voornemens om alsnog de N50 tussen Kampen en Kampen Zuid te verdubbelen. Van de provincie wordt daarvoor een bijdrage van circa € 4 tot 5 miljoen verwacht. Hiervoor is geen dekking beschikbaar. Dit vrij te vallen bedrag zou daarvoor kunnen worden benut.  Wij stellen u voor om een bedrag van € 456.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan Algemene reserve.

Deze wijziging wordt verwerkt bij KT20.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Investeerder, uitvoerder. De provincie Overijssel is wegbeheerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2022

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Aanpak aansluiting N307/N50 [PS/2016/122 ] (bijbehorend besluit).

Project website:

Website N307