Context

De investeringsbijdrage van de provincie heeft er toe bijgedragen dat het Rijk de N35 een hogere prioriteit gegeven heeft en de uitvoering als geheel in 2022 afrondt. Door het oplossen van mobiliteit- en verkeersveiligheidsknelpunten wordt de doorstroming versterkt. Hierdoor een snellere verbinding tussen Twente en Zwolle.

Acties

  1. Afronden planstudie Knooppunt Raalte.
  2. Grondoverdracht Vitens en provincie Overijssel naar Rijkswaterstaat.
  3. Traject Nijverdal - Wierden - Tracébesluit minister Nijverdal - Wierden (2x2) - Verplaatsing waterwinputten uit wegtrace Monitoren bestuursovereenkomst traject Wijthmen - Nijverdal.

Toelichting op voortgang

Actie 1

Het ingenieursbureau, dat de planstudie uitwerkt, is in november 2018 gecontracteerd.

Dit heeft geen gevolgen voor de planning van de realisatie en het heeft geen gevolgen voor het beschikbare budget.

Actie 2

Als gevolg van de verlegging van de autoweg N35 tussen Nijverdal en Wierden moet een deel van het waterwingebied in Wierden worden verplaatst. Hiervoor heeft er grondoverdracht plaats gevonden tussen Vitens, RWS en Provincie Overijssel. Inmiddels is de nieuwe locatie Dennenkamp in gebruik genomen.

Actie 3

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het tracébesluit N35 Nijverdal-Wierden in december 2018 ondertekend. De autoweg N35 wordt tussen Nijverdal en Wierden verbreed naar 2x2 rijstroken. Daarnaast gaat de maximumsnelheid omhoog naar 100 km/h. Naar verwachting starten de werkzaamheden in 2020. Rijkswaterstaat legt het tracébesluit ter inzage van dinsdag 15 januari tot en met dinsdag 26 februari 2019.

Financiën

Binnen beleidsdoel 4.6 is € 4,4 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 4.6.4. N35. Op deze prestatie is per saldo € 0,6 miljoen niet tot besteding gekomen.

De plankosten die toegerekend worden aan de realisatie van het knooppunt Raalte bedragen in 2018 € 0,2 miljoen. Deze investeringskosten in de infrastructuur van de Provincie dienen op basis van de regelgeving te worden geactiveerd en na realisatie worden de kapitaallasten gedekt vanuit de reserve dekking kapitaallasten vaste activa. Daarvoor onttrekken we dit bedrag aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en voegen het toe aan de reserve dekking kapitaallasten vaste activa. De toelichting op de realisatie van het beschikbare investeringskrediet voor het jaar 2018 voor deze prestatie is terug te vinden in de toelichting op de balans in het onderdeel Materiële vaste activa.

De overige niet bestede middelen hebben betrekking op voorbereiding, uitvoering en grondaankopen.  Voortgang van deze activiteiten zal plaatsvinden in 2019. Daarom hebben wij besloten om dit bedrag te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de begroting 2019.

Begrotingswijziging PS

In april 2017 heeft u ingestemd met het beschikbaar stellen van de financiële middelen voor realisatie van het project knooppunt Raalte (PS/2017/168). Met de ondertekening van de bestuursovereenkomst in april 2018 is een start gemaakt met de planstudie en deze loopt door tot 2020. Realisatie van knooppunt Raalte wordt door de provincie uitgevoerd in nauwe samenwerking met de betrokken partners (Rijk, Prorail en gemeente Raalte). Voor de BTW aspecten bij dit werk hebben wij afstemming gezocht met de Belastingdienst. De investeringskosten in de infrastructuur van de Provincie dienen op basis van de regelgeving te worden geactiveerd en na realisatie worden de kapitaallasten gedekt vanuit de reserve dekking kapitaallasten vaste activa. De plankosten die toegerekend worden aan de realisatie van de provinciale infrastructuur bedragen in 2018 € 192.000. Wij stellen u voor om een bedrag van € 192.000  te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de reserve dekking kapitaallasten vaste activa.

Deze wijziging wordt verwerkt onder KT20

In 2018 is op deze prestatie in totaal € 0,6 miljoen niet tot besteding gekomen. Voor ruim € 0,4 miljoen heeft dit betrekking op voorbereiding, uitvoering en grondaankopen.  Voortgang van deze activiteiten zal plaatsvinden in 2019.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,4 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 4.6.4 (N35) van de begroting 2019.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Wij vervullen bij deze prestatie de rol van beïnvloeder, lobbyist en medefinancier.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2022

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel realisatie N35 combiplan Nijverdal [PS/2011/688 ] (bijbehorend besluit).

Statenvoorstel Provinciale bijdrage aan de opwaardering van de N35 Zwolle-Twente, 25e wijziging van de Kerntakenbegroting 2013 [PS/2013/793 ] (bijbehorend besluit).

Investeringsvoorstel N35 Nijverdal - Wierden (PS/2014/439 ] (bijbehorend besluit).

Project website:

Website N35; www.overijssel.nl/knooppuntraalte

Mijlpalen:

Zomer 2018 openstelling N35 traject Zwolle - Wijthmen, inclusief Zalnéfietsbrug Oldeneelallee-N35 Zwolle.