Context

#in de basis - infrastructuur voor innovatie op orde:

Vanuit onze systeemverantwoordelijkheid stimuleren wij open innovatie door de inrichting van, en regievoering op het innovatie-ecosysteem. Bedrijven kunnen zo ondersteuning krijgen - van ideevorming tot marktintroductie. Het speelveld bestaat uit een samenhangend geheel van intermediairs waaronder de open innovatiecentra en de centers of expertise. De basis van het innovatie-ecosysteem bestaat uit de regionale ontwikkelmaatschappij Oost NL, Novel-T, een provincie dekkende loketfunctie en de regionale economische boards. Daarmee zijn we in staat de regionale economische samenwerking op verschillende niveaus (regionaal, provinciaal en landsdelig) te stimuleren en te faciliteren. Deze infrastructuur wordt ook benut voor andere economische uitvoeringsprogramma’s en draagt bij aan onze ambitie om de meest ondernemersvriendelijke provincie van Nederland te zijn. De basisinfrastructuur - ingericht vanuit de ondernemersbehoefte - zorgt voor continuïteit in economische stimulering, die met het wegvallen van Syntens en de reorganisatie van de Kamer van Koophandel, is teruggebracht.

Acties

 1. Wij bewaken of de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL de gemaakte afspraken realiseert: - aantal gerealiseerde businesscases met gecommitteerde investeerder. - aantal ondersteunde private of publieke-private samenwerkingen. - uitgelokte publieke en private investeringen - gemoeide werkgelegenheid bij activiteiten in aantallen arbeidsplaatsen
 2. Wij bewaken of Novel-T de gemaakte afspraken realiseert: - aantal gerealiseerde businesscases met gecommitteerde investeerder - aantal ondersteunde private of publieke-private samenwerkingen - aantal georganiseerde evenementen en deelnemers - aantal startups - uitgelokte publieke en private investeringen - gemoeide werkgelegenheid bij activiteiten in aantallen fte (bij benadering).
 3. Wij bewaken of de regionale innovatieloketten de gemaakte afspraken realiseert: - aantal ondersteunde ondernemers; - aantal georganiseerde evenementen en deelnemers; - aantal gerealiseerde businesscases met gecommitteerde investeerder; - uitgelokte publieke en private investeringen.
 4. Wij maken deel uit van twee regionale economic boards en steunen drie regionale economic boards.
 5. Ten behoeve van de doorontwikkeling van de Innovatie basisinfrastructuur voeren wij een lerende evaluatie uit waarin aandacht wordt besteed aan effectiviteit, toegankelijkheid en ondernemersvriendelijkheid.

Toelichting op voortgang

Actie 1 Oost NL

De resultaten over 2018 zijn conform de doelstellingen uit het activiteitenplan. 17 Mei 2018 vond de Algemene Vergadering (AV) van Oost NL plaats  (PS/2018/476 ). Op 20 december vond een tweede AV plaats, waarin onder meer het nieuwe meerjarenplan 2019-2022 is vastgesteld. Over de uitkomsten van deze vergadering wordt u begin 2019 schriftelijk geïnformeerd. Het jaarverslag 2018 volgt in mei 2019.

In opdracht van Oost NL heeft Motivaction International B.V. in 2018 een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De respons was 17% en de algehele beoordeling van Oost NL bij haar klanten ligt (op een schaal van 1 op 5) op 3,8. Voor een overzicht van showcases klik hier. Verdere informatie over de deelneming Oost NL is te vinden in de paragraaf verbonden partijen – naamloze vennootschappen – Oost NL.

Actie 2 Novel-T

De resultaten over 2018 zijn conform de doelstellingen uit het jaarplan. Via vier pijlers (1) kennis en techtransfer, (2) business acceleratie, (3) ecosysteem en (4) clusterontwikkeling werkt Novel-T aan passend instrumentarium voor studenten, startups en MKB. Zo zijn in 2018 het Novel-T START programma en het Cybersecurity Centrum Maakindustrie (CSCM) van start gegaan. Voor een overzicht van showcases, klik hier.

Actie 3 Regionale innovatieloketten

In 2018 droeg Overijssel bij aan de loketten Kennispoort en Cleantech Regio Development (CTRD) voor de regio’s Zwolle en Stedendriehoek en financiert zij vier innovatieadviseurs in Twente. Kennispoort kende een turbulent jaar met diverse personele wisselingen. Dit houdt in dat ze uiteindelijk met een minimale bezetting erg hard gewerkt hebben aan de resultaten van 2018. De resultaten blijven hierdoor achter op de prognose. De geleverde service is echter op peil gebleven. In 2018 is wederom een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Ondernemers waarderen de kwaliteit van de adviesgesprekken met een 7,7. Ook werden er voor verschillende doelgroepen evenementen georganiseerd. Deze werden goed bezocht en ondernemers geven Kennispoort hiervoor een 7,9. De uitkomsten van het onderzoek zijn hier te vinden. Voor mooie cases klik hier.

Bij CTRD hebben we aandacht gevraagd voor het op sterkte houden van het innovatieloket van de Stedendriehoek (het onderdeel dat voorheen Stedendriehoek Innoveert heette). Zowel wat betreft de dienstverlening als het de zichtbaarheid van het loket. Qua doelbereik ligt CTRD op schema.

Actie 4 Boards

De regio’s Cleantech, Twente en Zwolle hebben in 2018 hun regionale agenda’s opgeleverd en uitgewerkt in concrete werkprogramma’s. Bij de ontwikkeling van deze agenda’s hebben de economic boards in de regio’s een sleutelrol gespeeld.

 • In 2018 heeft met name het thema circulariteit veel aandacht gevraagd van de Economic Board regio Zwolle. Dit resulteerde onder andere in een plan van aanpak “Perspectief op Circulariteit in de Regio Zwolle”.
 • Twente Board heeft de Agenda voor Twente met vier actielijnen gepresenteerd en overgedragen voor de uitvoering en vervolgens de uitwerking van de Agenda voor Twente in de propositie “Twente Groen Technologisch Topcluster” in het kader van de Regio Deals aangejaagd. Het Rijk heeft de aanvraag van Twente gehonoreerd met een maximale bijdrage van € 30 miljoen.
 • Ook in de Cleantech Regio is samen met ondernemers, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en overheden een langjarige ambitieuze agenda opgesteld. Met de keuze voor de topprioriteiten energietransitie en circulaire economie heeft de regio in maart 2018 duidelijk gemaakt waar de focusgebieden voor de periode 2019-2023 liggen.

Actie 5 Lerende evaluatie OIF

De Provincie Overijssel heeft Technopolis Group gevraagd een evaluatie uit te voeren naar de open innovatiefaciliteiten (OIFs) in Overijssel. In 2018 is het eindrapport opgeleverd. De OIFs hebben allemaal tot doel om de innovatiekracht van het MKB en de regionale economische structuur te versterken en daarnaast grootbedrijf en/of sleutelbedrijven aan de regio te binden. Voor het opzetten van de activiteiten ontving een groot deel van de OIFs een startfinanciering van de provincie. Daarnaast hebben de OIFs diverse projecten ontwikkeld die financiering uit de Europese fondsen EFRO en Interreg hebben ontvangen. Het ondersteunen van publiek-private samenwerking van onderop tussen bedrijven en kennisinstellingen is sinds 2008 actief beleid van de provincie.

Ten aanzien van effecten voor MKB en economie:

 • De OIFs hebben een duidelijk meerwaarde gehad voor het MKB in Overijssel.
 • OIFs leiden tot sterke clusters.
 • Veel van de samenwerkingen hebben geleid tot nieuwe producten, diensten en processen.
 • Voor het bedrijfsleven ligt de meerwaarde van de OIFs vooral in het netwerk, het mee kunnen doen aan samenwerkingsprojecten met bijbehorende begeleiding en de faciliteiten die worden geboden.
 • De onderzochte organisaties dragen bij aan een breed scala van maatschappelijke opgaven.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partij Oost N.V.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website regionale innovatie

Website wie helpt mij bij mijn innovatie?

Mijlpalen:

Statenbrief Oost NL naar aanleiding van de jaarlijkse Algemene Vergadering.