Context

Wij evalueren de huidige normen, mede in het licht van de klimaatverandering en het regionale adaptatieplan (zie prestatie 1.4.5 Klimaatadaptatie).

Acties

  1. Wij onderzoeken samen met de waterschappen de consequenties van de klimaatverandering op de normering wateroverlast.

Toelichting op voortgang

Begin 2018 heeft de Rekenkamer Oost Nederland onderzoek verricht naar de rol van de provincie bij waterveiligheid en wateroverlast. In het onderzoek concludeert de Rekenkamer dat u erin slaagt om het beschermingsniveau tegen wateroverlast in grote mate te waarborgen in nauwe samenwerking met de waterschappen. Tegelijkertijd concludeert zij ook dat de provincie haar rol steviger kan inzetten door bij de herijking van de normen voor wateroverlast actief in te zetten op de communicatie met bewoners en gebruikers van een gebied en zo bij te dragen aan het risicobewustzijn.

Klimaatverandering vraagt in bepaalde gebieden om een extra inspanning om het risicobewustzijn bij inwoners en bij partners in de ruimtelijke ordening te vergroten (conform het waterbeheerplan van de waterschappen). De waterschappen ontwikkelen een strategie voor klimaatadaptatie, waarin wordt uitgewerkt hoe wij omgaan met wateroverlast. Dat gebeurt landelijk binnen het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Regisseur. Wij zijn kaderstellend op basis van de Waterwet / Omgevingswet.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.