Context

Onder het interbestuurlijk toezicht vallen verschillende toezichtsdomeinen. Voor gemeenten zijn de toezichtdomeinen: financiën, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Wet ruimtelijke ordening (Wro), archief, huisvesting statushouders. Voor waterschappen zijn de toezichtsdomeinen: financiën, archief en waterbeleid.

Acties

  1. Wij voeren het interbestuurlijk toezicht uit op gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen aan de hand van het toetsingskader interbestuurlijk toezicht.
  2. Wij registreren en onderzoeken meldingen door derden van mogelijke misstanden bij de uitvoering van medebewindstaken bij gemeenten en waterschappen en ondernemen waar nodig actie.
  3. Naar aanleiding van de landelijke evaluatie van de Wet revitalisering generiek toezicht (tweede helft 2017 afgerond) spreken we met gemeenten over de uitgangspunten van het interbestuurlijk toezicht in Overijssel. Hierbij betrekken we ook de aanbevelingen uit de gespreksnotitie van de werkgroep-Oeseburg. Dit kan leiden tot herziening van de bestuursovereenkomsten. We organiseren een expertmeeting om specifiek aandacht te besteden aan de rol van de gemeenteraad bij het interbestuurlijk toezicht.

Toelichting op voortgang

Het interbestuurlijk toezicht op gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen is volgens planning uitgevoerd. In 2018 zijn er twee meldingen geweest van inwoners in Overijssel; deze zijn afgehandeld. In verband met een vertraging van de evaluatie van de Wet revitalisering generiek toezicht, zullen we de geplande acties onder 3 meenemen naar 2019.

Financiën

Van het budget in beleidsveld 7.1 een goed openbaar bestuur in Overijssel, heeft € 18.000,- betrekking op prestatie 7.1.2 Interbestuurlijk toezicht.

De uitgaven binnen deze prestatie vallen lager uit doordat de beschikbare middelen voor de expertmeeting  slechts ten dele nodig zijn geweest, mede ook omdat de evaluatie van de Wet revitalisering generiek toezicht langer heeft geduurd dan oorspronkelijk gepland. Acties zullen worden voortgezet in 2019.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij hebben de wettelijke rol van toezichthouder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344 ] (bijbehorend besluit).

Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.1, 7.1.3, 7.1.6, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4.