Context

(Grensoverschrijdende) arbeidsmobiliteit richt zich op de kwalitatieve en kwantitatieve mismatch op de arbeidsmarkt. De mismatch op de arbeidsmarkt is de afgelopen jaren toegenomen in alle Overijsselse regio’s: Zwolle, Twente en Stedendriehoek. Steeds meer ondernemers hebben moeite om hun openstaande vacatures is te vullen. Nieuwe beroepen en banen ontstaan, terwijl er ook werk verdwijnt en er andere -vaak hogere- eisen worden gesteld aan personeel.

Het is van belang om extra in te zetten op een leven lang leren. Flexibilisering van de economie en daarmee de arbeidsmarkt vraagt om een andere kijk op onderwijs. Als we de mens geschikt willen houden voor de arbeidsvraag in de regio, moeten we een goed aanbod van her-, om- en bijscholing hebben.

Acties

  1. Wij experimenteren in 2018 met een scholingsfonds in Twente als opvolger van het Sectorplan intersectorale mobiliteit. De regio Twente wil een scholingsfonds in stellen voor het bevorderen van vakmanschap en talentontwikkeling in Twente. Twente loopt in deze ontwikkeling voorop en kan als voorbeeld dienen voor de andere Overijsselse regio’s. We staan ook open voor initiatieven uit andere regio’s.
  2. Wij maken de informatievoorziening voor mensen die over de grens willen werken (arbeidsrecht, sociale zekerheid, fiscale zaken) mede mogelijk. Dit gebeurt vanuit het lopende Interreg A programma UNLOCK.
  3. Wij stimuleren de Duitse taal & cultuur in het onderwijs door oa. het ondersteunen van INTERREG projecten die hier aan bijdragen: - Dubbele kwalificaties = dubbele kansen - Leren zonder grenzen - Spreek je buurtaal - MINT
  4. Wij nemen actief deel aan de uitvoering van de actieagenda van het Actieteam GEA (grensoverschrijdende Economie en Arbeid) op de thema's buurtaal en cultuur, diploma-erkenning en stages & leerwerkplekken.

Toelichting op voortgang

Actie 1: Gezamenlijk met sociale partners, O&O fondsen, gemeenten verenigd in de Regio Twente, UWV, onderwijs (bekostigd en particulier), Werkplein Twente (incl. Leerwerkloket en Jongerenoffensief) en Het Loopbaanstation is het Twents fonds voor Vakmanschap ontwikkeld. Het fonds richt zich op zowel werkende als werkloze vakmensen onder/op mbo niveau die een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben. Zij kunnen een beroep kan doen bij het fonds voor vakscholing in kansrijke sectoren en beroepen. Een aanvraag voor financiële ondersteuning voor het fonds is in behandeling en zal in 2019 worden afgerond. Het Twents fonds voor Vakmanschap maakt onderdeel uit van de Regiodeal met het rijk.

Het sectorplan Twente Werkt is op 1 november 2018 afgerond. Het heeft conform begroting ruim 1300 trajecten (maatwerkopleidingen, BBL- opleidingen, trajectbegeleiding, coachings-/mobiliteitstrajecten, ed.) opgeleverd, waarvan 153 plaatsingen in Duitsland. De financiele afwikkeling vindt in 2019 plaats.

Actie 2: Doel van het project UNLOCK is de grens te laten vervagen, te bevorderen dat vaker grensoverschrijdend naar personeel wordt gezocht en dat werknemers in het buurland een passende baan vinden. Binnen het project worden infobijeenkomsten voor werkgevers en potentiele werknemers georganiseerd. Ook Grenswerk (De Agenturen für Arbeit Coesfeld, Rheine en Nordhorn werken hier samen met Werkplein Twente en het GrensInfoPunt van de EUREGIO om mensen over en weer te plaatsen bij werkgevers) en het GrensInfopunt (afgekort GIP) maken onderdeel uit van het project UNLOCK.

Actie 3: De grens tussen Duitsland en Nederland is op de arbeidsmarkt steeds minder een barrière. In 2018 is  samen met onder andere gemeenten en (Land)Kreise gewerkt aan het vervagen van de grenzen op de arbeidsmarkt. En met resultaat; Duits heeft een prominentere plek gekregen in het onderwijs, over en weer wordt data gedeeld over de arbeidsmarkt en de Grensinfopunten worden verduurzaamd, een plek waar werkgevers, werknemers en werkzoekenden terecht kunnen voor advies.

Actie 4: De grensoverschrijdende governancestructuur is in 2018 opgezet en op de verschillende thema’s wordt hard gewerkt. Met name Interregprojecten zoals Spreek je buurtaal, Leren zonder grenzen en dubbele kwalificaties = dubbele kansen dragen hier aan bij en lopen ook in 2019 nog door.

Financiën

Begrotingswijziging GS

Van het budget is ca. €894.000 nog niet beschikt. Dit is te wijten aan een externe oorzaak. In 2019 zal de beoogde prestatie alsnog geleverd worden. Het saldo van de jaarschijf 2018 is noodzakelijk voor het afronden van het programma. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van €894.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 5.2.2 van de begroting 2019.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk bemiddelaar en stimulator. Daarnaast ondersteunen en faciliteren wij.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee! 2016 - 2019 [PS/2016/196 ] (bijbehorend besluit).