Context

De opgave bepaalt de vorm en partners in de samenwerking. Overheden worden steeds meer beoordeeld op hun toegevoegde waarde bij de aanpak van maatschappelijke opgaven. De uitwerking in acties van de samenwerkingen hebben een plek gekregen bij de inhoudelijke prestaties zoals de Economic Board.

Acties

  1. Wij voeren het actieplan Duitslandstrategie uit en breiden ons Duitse netwerk uit. De inhoudelijke focus ligt op de onderwerpen grensoverschrijdende arbeidsmarkt, internationalisering en exportbevordering, grensoverschrijdende bereikbaarheid en energie.
  2. Wij stellen samen met de partners de samenwerkingsagenda met Noordrijn-Westfalen vast. Wij starten het proces met Nedersaksen om een vergelijkbare samenwerkingsagenda op te stellen.
  3. Wij realiseren een accountfunctie voor de regionale netwerken en samenwerkingsverbanden die binnen onze organisatie zorgt voor een integrale beantwoording van de maatschappelijke vraagstukken. We zorgen ervoor dat deze accountfunctie gezaghebbend is en samenwerking aanjaagt.
  4. Wij werken als partner binnen regionale samenwerkingsverbanden samen in het proces van het opstellen van regionale agenda’s, investeringsprogramma’s en het vormen van investeringsbudgetten. Daarbij hebben wij aandacht voor de betrokkenheid van volksvertegenwoordigers en maatschappelijke achterbannen.
  5. We werken intern en met gemeenten en andere (regionale) partners aan een gezamenlijk beeld over voorkantsamenwerking en het vormgeven van bestuurlijke afwegingsprocessen [o.a. Omgevingswet].
  6. Binnen het InterProvinciaal Overleg zetten wij in de gezaghebbende positie van de provincies door onder meer gezamenlijke lobbytrajecten, het organiseren van wetenschappelijk debat, het voorbereiden en voeren van bestuurlijk overleg met het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen.

Toelichting op voortgang

De Duitslandstrategie is in uitvoering. De resultaten worden begin 2019 gedeeld met de Staten. Het Duitse netwerk is in 2018 uitgebreid, zowel bij de Duitse partners, in Noordrijn Westfalen en in Nedersaksen, maar ook bij de Duitse relaties in Brussel.

Op 14 december 2018 is tussen Nederlandse en Duitse partners de Münsterlandagenda ondertekend, waarin activiteiten op het thema arbeidsmarkt en werkgelegenheid centraal staan.

Tijdens de Ontmoetingsdag van Parlementariërs van Nedersaksen en afgevaardigden van Provinciale Staten van Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland is in een officiële zitting in Hannover een gemeenschappelijke verklaring aangenomen. Met CdK Paas van Groningen als trekker is in 2018 een ontwerp-Samenwerkingsagenda met Nedersaksen opgesteld. Verwachting is dat begin 2019  Nederland en Nedersaksen deze samenwerkingsagenda ondertekenen.

De accountfunctie voor de regionale netwerken en samenwerkingsverbanden is in 2018 gestart. Het samenwerken met de regionale netwerken aan de Regiodeals bleek een impuls hiervoor.

De provincie was (mede-)indiener van 5 regiodeals in Overijssel, waarvan er 1 is gehonoreerd.

De leergang Regionale samenwerking voor regio Zwolle is doorontwikkeld en geschikt gemaakt voor een Triple Helix deelname. Die is in het najaar van start gegaan met deelnemers van gemeenten, provincies, ondernemers en onderwijsinstellingen.

We hebben vanuit Overijssel meegewerkt aan de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en onderdelen van het IBP. Tevens is er met succes samengewerkt met de ministeries van BZK en Financiën en VNG aan een nieuwe opzet voor het toezicht onder de titel 'Toekomst van het Toezicht' .

Financiën

Van het budget in beleidsveld 7.3, versterking kwaliteit eigen bestuur, heeft € 732.000 betrekking op prestatie 7.3.1 samenwerking.

Voor versterking regionale samenwerking is dit jaar incidenteel € 150.000 beschikbaar gesteld.  Deze middelen zijn slechts beperkt aangesproken.

Ten behoeve van de samenwerking in de regio Zwolle, is een opdracht verstrekt die doorloopt tot in 2019. Voor de dekking van deze kosten en enkele aanvullende opdrachten in 2019 is een voorstel tot resultaatbestemming opgesteld.

Resultaatbestemming

Versterking regionale samenwerking

Voor versterking regionale samenwerking is dit jaar incidenteel €150.000 beschikbaar gesteld. Ten behoeve van de samenwerking in de regio Zwolle, is  een opdracht verstrekt die doorloopt tot in 2019.

Voor de dekking van deze kosten en enkele aanvullende opdrachten in 2019 wordt verzocht €75.000 uit het resterende budget beschikbaar te stellen.

Wij stellen u voor om een bedrag van €75.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 7.3.1 van de begroting 2019.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

A. Heidema, A. Traag, E. Van Hijum

Rol provincie:

De provincie is faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344 ] (bijbehorend besluit).

Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.2.3, 7.3.2, 7.3.4.