Context

In 2050 moet heel Nederland meer klimaatbestendig zijn ingericht. Wij hebben een eerste vertaling van deze opgave in samenwerking met onze partners vormgegeven en verwerkt in de revisie van de omgevingsvisie (zie prestatie 1.1.1). De komende jaren werken we aan meer samenhang tussen ruimtelijke inrichting, waterbeheer en bestrijding hittestress. We richten ons op verdere beleidsontwikkeling, bewustwording en pilots.

Acties

  1. Wij doen uw staten een voorstel voor het vaststellen van het Regionale Adaptatie Plan.
  2. Wij stellen het uitvoeringsprogramma op bij het Regionaal Adaptatie Plan.
  3. Wij voeren pilots uit die passen binnen het uitvoeringsprogramma bij het Regionaal Adaptatie Plan.

Toelichting op voortgang

Wij hebben u het Regionaal Adaptatieplan toegezonden (zie PS/2017/971). In het Regionaal Adaptatieplan is ook de Overijsselse klimaatadaptatie agenda voor 2018 opgenomen. Zo hebben wij als eerste provincie een stresstest uitgevoerd die we benutten voor dialogen met partners. We investeren in pilots zoals bijvoorbeeld in Zwolle (Lübeckplein). We bieden kennis en expertise bij pilots zoals in Borne (Oud Wensink, ontwerpkennis). We hebben meegedaan in de 'Staat van je straat'-pilot in Rijssen-Holten. Hiermee komen we samen met verschillende partijen iedere keer een stapje dichter bij concrete en proactieve oplossingen voor een klimaatadaptieve inrichting. Want met de warme en vooral droge zomer nog vers in het geheugen, is dit hét moment voor meer acties en samenwerking om de gevolgen van klimaatverandering op onze omgeving te beperken.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen we in dit proces situationeel onze rol.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website Klimaat Actieve Stad IJssel-Vechtdelta