Context

De provincie kiest voor revolverende inzet van middelen in leningen en participaties. In een aantal gevallen is het uitvoeren van beleid op afstand gezet. Die combinatie stelt hoge eisen aan de juridische control en het vormgeven van de governance.

Acties

  1. Wij voeren juridische audits uit en implementeren aanbevelingen.
  2. Wij adviseren over en implementeren nieuwe wetgeving; actueel zijn onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (inwerkingtreding 25 mei 2018), de vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (2018) en de Omgevingswet (voorzien 2019).
  3. Wij beheren de provinciale verzekeringsportefeuille en behandelen aansprakelijkstellingen.

Toelichting op voortgang

Het afgelopen jaar zijn geen grote interne audits uitgevoerd. De inwerkingtreding van de AVG is succesvol afgerond. Er zijn waarborgen gecreeerd waarmee privacybescherming nog meer dan onder het ouder recht een integraal onderdeel uitmaken van al ons beleid en de uitvoering daarvan.

Na een openbare aanbestedingsprocedures zijn nieuwe polissen afgesloten voor aansprakelijkheid en opstallen.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.