Context

Nu de Deltabeslissingen 2015 door het Rijk zijn vastgesteld moeten deze gaan doorwerken in het provinciale ruimtelijke beleid [zie prestatie 1.4.2]. De komende jaren ligt onze ambitie op de volgende onderwerpen:

  • Afronden traject Ruimte voor de Rivier.
  • Implementatie Deltabeslissingen voor waterveiligheid.
  • Doorwerking samenhang ruimtelijke inrichting en waterveiligheid.
  • Nieuwe normering regionale keringen.

Acties

  1. Wij onderzoeken samen met waterschappen een nieuwe normering voor regionale keringen op provinciaal niveau.
  2. Wij doen uw staten een voorstel voor concrete actualisatie van de normering Regionale Keringen op locatie niveau.
  3. Wij adviseren over de dijkversterkingsprojecten uit het hoogwaterbeschermingsprogramma en keuren de projectplannen van de waterbeheerders goed. Wij stimuleren hierbij meekoppelkansen.
  4. Wij coördineren procedures van het hoogwaterbeschermingsprogramma.
  5. Wij voeren het project de IJsseluiterwaarden Olst conform bestuursovereenkomst 2012 uit. In 2018 voeren we de voorbereidende werkzaamheden uit voor het laatste project, de aanpassing van het kruispunt N337/De Meente op de dijk bij Olst.

Toelichting op voortgang

We zijn samen met het waterschap gestart met een pilot voor de Sallandse weteringen binnen het landelijk ontwikkelingsprogramma regionale keringen. Begin 2018 heeft de Rekenkamer Oost Nederland onderzoek verricht naar de rol van de provincie bij waterveiligheid en wateroverlast. In het onderzoek concludeert de Rekenkamer dat u steviger uw rol moet pakken en daar niet mee moet wachten. Daarom heeft u in september 2018 besloten om de aanwijzing en normering van regionale keringen aan te passen, en dit in de actualisatieronde van 2019 van de Omgevingsvisie en -verordening te verwerken. Hiermee komt de normering van de regionale keringen beter overeen met de werkelijke situatie. Dit voorkomt in de toekomst ondoelmatige investeringen voor de waterschappen.

We hebben in 2018 advies uitgebracht op de projecten Zwolle Stadsdijken, dijk Zwolle-Olst en Vechtdijken. Wij coördineren de procedure in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma voor Zwolle-Olst. We hebben de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de aanpassing van het kruispunt N337/de Meente op de dijk bij Olst.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Op basis van de Waterwet hebben we een kaderstellende rol, voor het overige kiezen we conform Kompas 2020 situationeel onze rol.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Mijlpalen:

Wij doen uw staten een voorstel voor de aanwijzing en normering regionale keringen volgens de landelijke methodiek (zie PS/2018/559 en besluit).