Context

Relatiebeheer en lobby worden nog meer dan voorheen met elkaar in verbinding gebracht. Bijvoorbeeld door het verbinden van onze lobby- en communicatieboodschappen zie prestatie 7.3.4. Dit zorgt ervoor dat we zoveel mogelijk gebruik maken van de daarvoor geschikte momenten om onze lobbyboodschappen voor het voetlicht te brengen, ook samen met onze partners.

Acties

  1. Wij lobbyen op Nederlandse, Duitse en Europese schaal op basis van onderling afgestemde inhoudelijke agenda’s.
  2. Wij organiseren relatiebijeenkomsten en ontmoeten partners in Nederland, Duitsland en Europa: o.a. Lente in Overijssel, de externe nieuwjaarsreceptie, werkbezoeken van het college, werkbezoeken van Tweede Kamerleden, de Koningsdagreceptie in Düsseldorf en de European Week of Regions and Cities in Brussel.
  3. Wij voeren collegebrede gesprekken met gemeenten (onder andere kennismaking met de nieuwe gemeentebesturen).
  4. De communicatie- en lobbyboodschappen worden samengebracht in de strategische communicatiekalender.

Toelichting op voortgang

In 2018 is de Haagse lobbyagenda uitgevoerd. Belangrijke thema's waren energie, economie, werkgelegenheid, mobiliteit, wonen, agro&food, water, asbest en cultuur. Belangrijkste succes in 2018 was de bijdrage aan de Regiodeal tussen Rijk en Twente.

De Duitse lobby vindt plaats conform de Duitslandstrategie vanuit het kantoor in Düsseldorf. Er is gewerkt aan de structurele samenwerking met de deelstaten Noordrijn Westfalen en Nedersaksen. Concreet succes in 2018 is de ondertekening van de Münsterland agenda.

In Brussel werken de lobbyisten vanuit het kantoor van het Huis van de Nederlandse provincies op basis van de Europa agenda van Overijssel. In 2018 stond de lobby in het teken van de totstandkoming van het nieuwe Europees Meerjarig Financieel Kader voor de periode 2021 - 2027. Besluitvorming hierover vindt plaats in 2019 en 2020.

In 2018 zijn veel evenementen georganiseerd en benut voor het uitbouwen van de bestuurlijke netwerken. Lente in Overijssel, de externe nieuwjaarsreceptie, werkbezoeken van het college, werkbezoeken van Tweeede Kamerleden. Tijdens de European Week of Regions and Cities zijn in Brussel de contacten verstevigd met de Permanente Vertegenwoordigingen van Nederland en van de deelstaten Nedersaksen en Noordrijn Westfalen. Ook is in Brussel in 2018 het Innovatieprofiel "Th!nk East Netherlands"  gelanceerd. Belangrijk voor de Haagse lobby is het Wilddiner van Overijssel met Kamerleden in Den Haag, dat met ingang van 2018 een jaarlijkse traditie is geworden.

In 2018 hebben wij – aan de hand van thematische sessies – kennis gemaakt met de nieuwe gemeentebesturen, onder andere tijdens de Overijsselse Bestuurdersdag en het Grootste Kennisfestival.

De communicatie- en lobbyboodschappen worden samengebracht in de Strategische communicatiekalender. Hier kijken wij wekelijks naar zodat verbindingen tussen portefeuilles kunnen worden gelegd en de lobby optimaal benut. In 2018 is gestart met het organiseren van Lobbytafels, waar de lobbyisten en de organisatie op thema's de verbinding leggen.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema, Annemieke Traag

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij een rol van beïnvloeder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344 ] (bijbehorend besluit).

Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.4.

Mijlpalen:

Open Days 2018; Oost-Nederland op de kaart zetten tijdens netwerkevenementen in Brussel.