Context

De private markt is nog steeds terughoudend om de relatief jonge en dynamische markt van nieuwe energie te betreden. Enerzijds staat hierdoor het energierendement van het fonds onder druk, en zit daarmee aan de onderkant van de vooraf geraamde bandbreedte. Anderzijds bevestigt dit de noodzaak en toegevoegde waarde van Energiefonds Overijssel.

In het Coalitieakkoord is de maximale omvang van het Energiefonds Overijssel bijgesteld van € 250 miljoen naar € 200 miljoen. Het Energiefonds is bovendien revolverend gemaakt, waardoor we extra investeringsruimte creëren. Echter, omdat bij aanvang van het Energiefonds revolverendheid niet aan de orde was, is een deel van de uitgezette middelen uitgeleend met een aflossing aan het eind van de looptijd (over 10 jaar): de geborgde (=risicoloze) leningen aan woningcorporaties. Als gevolg daarvan is er de komende 10 jaar een beperkte kasstroom van circa € 6 miljoen terug naar het Energiefonds. Deze is niet toereikend om aan de vraag van de markt (jaarlijks naar verwachting ruim € 25 miljoen) voor nieuwe investeringen te voldoen.

Om deze dip op te vangen, zijn tijdelijk liquiditeiten benodigd, zodat op termijn een meer constante uitzetting kan plaatsvinden binnen de gemaximaliseerde fondsinleg van € 200 miljoen. We onderzoeken of hiervoor ruimte is om dit op te vangen binnen onze tijdelijk overtollige liquiditeit en / of mogelijk externe financiering. We geven hierover bij de Monitor Overijssel 2017-II uitsluitsel.

Acties

  1. Het aanpassen van de organisatie en bijbehorende afspraken op basis van een besluit over beschikbaarheid van additionele middelen.

Toelichting op voortgang

In de monitor Overijssel 2017-II bent u geïnformeerd  over het aan Energiefonds Overijssel onder voorwaarden beschikbaar stellen van een overbruggingskrediet, niet zijnde budget, met een omvang van maximaal € 80 miljoen. Met het beschikbaar gestelde overbruggingkrediet kan het fonds voldoen aan de verwachte marktvraag voor financiering van energieprojecten.

In september 2018 is het beheer van Energiefonds Overijssel overgegaan naar de nieuwe beheerder CL Venture Partners (handelend onder de naam Start Green Capital). Daarbij zijn alle benodigde juridische documenten van het fonds doorlopen en aangepast op revolverendheid, een nieuwe fondsbeheerder en verruiming van de voorwaarden (PS/2017/298). Ook het fonds zelf is qua bedrijfsvoering en personele inzet aangepast aan het revolverend worden van het fonds.

Financieringsaanvragen en maatschappelijk rendement

De omvang van Energiefonds Overijssel is € 200 miljoen revolverend. Ultimo 2018 is € 166,9 miljoen aan projecten uitgezet (€ 185,6 miljoen sinds de start van het fonds). In 2018 zijn tien leningen afgesloten, vier participaties aangegaan en vond er een exit plaats. In totaal heeft het fonds in 2018 € 21,3 miljoen uitgezet. Het maatschappelijk rendement van de portefeuille bedraagt 3.265 TJ per jaar (het energieverbruik van ruim 45 duizend huishoudens), 120 structurele en 1.521 tijdelijke arbeidsplaatsen.

Het rendement per geïnvesteerde miljoen euro is 29,1 TJ/jr/mln en blijft daarmee onder het streefrendement van de provincie van 32 tot 96 TJ/jaar/mln. Dit komt doordat het fonds in verhouding veel zonprojecten in portefeuille heeft en deze hebben in de regel een laag rendement. Ook zien we dat de overige financiers nog wat terughoudend zijn om mee te financieren, zodat Energiefonds een groot deel van de financiering per project voor haar rekening neemt en dit drukt het maatschappelijke rendement.

Energiefonds Overijssel heeft met haar financiering aan de wieg gestaan van pyrolysefabriek Empyro B.V. in Hengelo. Deze demonstratieinstallatie is eind 2018 verkocht aan Twence.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De rol van de provincie in deze prestatie is de rol van aandeelhouder. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partij Energiefonds Overijssel B.V..

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Energiefonds Overijssel