Context

De provincie heeft als wegbeheerder de zorg voor een kwalitatief goed en veilig wegennet. Knelpunten in veiligheid, doorstroming en leefbaarheid worden daarom waar mogelijk aangepakt in samenspraak met betrokken wegbeheerders en belangengroepen.

De raming van de beschikbare investeringskredieten voor de wegen binnen deze prestatie is terug te vinden in de bijlage ‘Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken’.

Acties

  1. Planvoorbereiding kruispunt van N733 met de Landweerweg / Oude Deventerweg.
  2. Planvoorbereiding aansluiting N733 met N732.
  3. Planvoorbereiding Rondweg Weerselo.

Toelichting op voortgang

Actie 1

Het plan wordt voorbereid. Realisatie start in 2020 i.v.m. een bestemmingsplanwijziging en afstemming met andere werken (N732 met N733 en de N737).

Actie 2

Het plan wordt voorbereid. Realisatie start in 2020 i.v.m. een bestemmingsplanwijziging en afstemming met andere werken (N733-Landweerweg-Oude Deventerweg en de N737).

Actie 3

Het Europese hof heeft de methodiek met betrekking tot de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) verworpen. Naar verwachting kan de  voorbereiding nu doorgaan, inclusief het verlenen van vergunningen voor het project.

In dit project wordt de voorbereiding en aanleg van de rotonde ter hoogte van de aansluiting N343/Bornsestraat/nieuwe Rondweg op verzoek van de gemeente Dinkelland als naar voren gehaald.

N331 VOC's Hasselt

Zoals in Monitor II is gemeld, valt de realisatie van de VOC's Hasselt ook onder deze prestatie. Voor dit project zijn door de provincie, als gevolg van het niet tijdig verleggen van kabels en leidingen door de nutsbedrijven, extra kosten van ruim € 1,5 miljoen gemaakt. Over deze meerkosten wordt met de betreffende nutsbedrijven onderhandeld. Zodra meer bekend is over de uitkomst van deze onderhandelingen leggen wij u een voorstel voor de dekking van de meerkosten.

De uitvoeringswerkzaamheden zijn afgerond en de aangepaste situatie is eind 2018 door het verkeer in gebruik genomen.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Investeerder, uitvoerder. De provincie Overijssel heeft een rol als wegbeheerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.