Context

Door de afspraken in het Natuurpact is de rol van de provincies bij de uitvoering van monitoring en evaluatie op het gebied van natuur en uitvoering van natuurbeleid groter geworden. Hiervoor is een gezamenlijke aanpak van Rijk en provincies uitgewerkt. Bij de uitvoering van de monitoring betrekken wij onze partners.

Acties

  1. Wij coördineren de monitoring van het Natuurnetwerk Nederland in Overijssel.
  2. Wij leveren de gegevens aan voor de landelijke voortgangsrapportage natuur (kwaliteit en kwantiteit).
  3. Wij voeren monitoring van agrarisch natuurbeheer uit.
  4. Wij voeren monitoring van Natura2000 uit.

Toelichting op voortgang

Met de terreinbeherende organisaties zijn afspraken gemaakt over de planning van de monitoring. Elke 6 jaar worden soorten gemonitord in de gebieden waarvoor SNL-subsidie is gegeven en eens in de 12 jaar wordt de vegetatie gemonitord. Deze gegevens worden gebruikt voor het beheer van de natuurterreinen, om de kwaliteit van de natuur te kunnen bepalen en bijvoorbeeld om habitattypenkaarten te kunnen maken.

De Wieden en Weerribben zijn in 2018 gedeeltelijk gemonitord. De kosten voor monitoring waren dusdanig hoog dat een deel van de monitoring niet is gegund. In 2019 voeren wij voor dit resterende deel in samenwerking met de terreinbeherende organisaties een nieuwe aanbesteding uit.

Voor het agrarisch natuurbeheer hebben wij onder meer weidevogeltellingen uitgevoerd.

De gegevens die wij verzameld hebben zijn gebruikt in de vierde voortgangsrapportage natuur “Natuur in Nederland”.

Voor alle Natura 2000 gebieden zijn monitoringsplannen opgesteld om de effecten van de maatregelen te kunnen bepalen. In 2018 is het grootste deel van het meetnet, zoals grondwaterstandsbuizen, geplaatst.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is uitvoerder en onderzoeker.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.