Context

Met de gemeenten Dalfsen, Ommen en Raalte hebben we plannen gemaakt voor het verkeersveiliger maken van de N348 en het verbeteren van de doorstroming. Het project bestaat uit twee fasen: fase 1 (de twee aansluitingen in Lemelerveld) uit de Dynamische BeleidsAgenda en fase 2 (het verwijderen van oversteken en de aanleg van tunnel(s)) uit het programma "Kwaliteit van Overijssel". Voor fase 2 is naar verwachting te weinig budget. Door beide fasen tegelijkertijd voor te bereiden en aan te besteden, verwachten wij dat dit een efficiencyvoordeel oplevert, waardoor beide fasen mogelijk volledig kunnen worden uitgevoerd.

De raming van het beschikbare investeringskrediet voor deze prestatie is terug te vinden in de bijlage ‘Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken’.

Acties

  1. Openstelling N348

Toelichting op voortgang

De N348 tussen Raalte en Ommen is in oktober 2018 voor het verkeer opengesteld. Daarmee zijn de twee nieuwe aansluitingen in Lemelerveld in gebruik genomen en is de centrumaansluiting aangepast.

De twee nieuwe tunnels onder N348 lopen zes maanden achter op de planning als gevolg van technische problemen met de folieconstructie. Wij gaan er vooralsnog van uit, dat dit geen financiële gevolgen voor de provincie heeft.

Na het gereedkomen van de twee nieuwe tunnels kunnen diverse oversteken worden verwijderd. Hiermee wordt het gedeelte tussen Raalte en Ommen verkeersveiliger en wordt de doorstroming op dit gedeelte verbeterd.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Investeerder, uitvoerder.

De provincie is wegbeheerder en voert het werk uit.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website N348

Mijlpalen:

Openstelling N348