Context

Inzetten op bewustwording om bestaande vervoerssystemen en netwerken slimmer te combineren en beter te benutten is relatief vaak goedkoper dan alleen (blijvend) investeren in uitbreiding van infrastructuur. Tevens draagt bewuster reisgedrag en de toepassing van slimme systemen bij aan andere beleidsdoelen als duurzaamheid, gezondheid en leefbaarheid. In Overijssel voeren we samen met bedrijfsleven, instellingen en scholen het Rijksprogramma Beter Benutten uit (liep tot en met 2017) Vanaf 2018 worden de beste projecten waaronder de werkgeversaanpak en fietstimuleringsacties onderdeel van de integrale regionale mobiliteitsaanpak. Zie ook prestatie 4.6.11 Verbetering doorstroming en benutting wegen door verkeersmanagement.

Acties

  1. Samen met het Rijk, regionale overheden en bedrijfsleven in de regio's Zwolle-Kampen, Twente en Stedendriehoek geven vorm aan de verankering en borging van de regionale Beter Benutten programma's in de integrale mobiliteitsaanpak van provincie en gemeenten.
  2. Afronding het programma Ketenmobiliteit.

Toelichting op voortgang

Actie 1

Regionale programma’s Beter Benutten kennen een vervolg in de aanpak Slimme en Duurzame mobiliteit. In 2018 zijn met het Rijk concrete afspraken gemaakt over nieuwe programma’s voor de regio’s Zwolle, Stedenrdriehoek en Twente. Deze afspraken hebben betrekking op maatregelen op het gebied van fietsstimulering, logistiek, werkgeversaanpak en slimme mobiliteit.

Actie 2

Het programma is afgerond. Uw staten zijn hierover per brief geïnformeerd.

Financiën

Binnen beleidsdoel 4.8 is € 1,9 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 4.8.1 Stimuleren slim gebruik van bestaande netwerken door gedragsverandering. Op deze prestatie is € 0,5 miljoen niet tot besteding gekomen. Dit hangt samen met lagere vaststelling van subsidies uit eerdere jaren (o.a. werkgeversaanpak m.b.t. Beter Benutten II). Het programma Ketenmobiliteit zit in de afrondende fase. Om het programma te kunnen afronden hebben wij besloten om € 0,15 miljoen over te hevelen naar de begroting 2019.

De provincie Overijssel ontvangt via de decembercirculaire € 1,240 miljoen voor het programma Duurzame mobiliteit. Onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om dit bedrag middels resultaatbestemming toe te voegen aan de Reserve Verkeer en Vervoer.

Begrotingswijziging GS

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 151.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 4.8.1 van de begroting 2019.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Naast regisseur voor de regionale mobiliteitsaanpak waaronder slimmer reizen en beter benutten zijn we investeerder en uitvoerder op onderdelen, tevens zijn we belangenbehartiger richting het Rijk om zo goed mogelijk aangehaakt te blijven op bestaande en toekomstige Rijksinitiatieven.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Ketenmobiliteit- Investeren in kansrijke relaties OV en fiets [PS/2013/816 ] (bijbehorend besluit).

Mijlpalen:

PS/2018/966 Eindresultaten programma Ketenmobiliteit en programma’s Beter Benutten