Context

Op basis van de Erfgoedwet worden wij eigenaar van alle archeologische vondsten in Overijssel en zijn wij verplicht deze op te slaan en beschikbaar te stellen voor onderzoek en bruikleen. Ons huidige depot in Deventer (in opdracht van ons in beheer gegeven aan Het Oversticht)  bereikt in 2017 waarschijnlijk zijn maximale capaciteit en kent bovendien beperkingen. Het stimuleren van onderzoek naar de collectie in het depot draagt bij aan een verantwoord depotbeheer en de ontsluiting van de collectie voor een breed publiek.

Acties

  1. Wij verlenen Het Oversticht opdracht voor het depotbeheer en stellen de vondsten beschikbaar voor onderzoek en bruikleen.
  2. Wij gaan, op basis van een onderzoek dat in 2017 is afgerond, na welke maatregelen voor het depot nodig zijn om de aandachtspunten voor de capaciteit aan te pakken en voeren deze uit.
  3. Wij voeren een publieksprogramma uit voor de inwoners van Overijssel. Inwoners worden uitgenodigd meer te weten komen over de (archeologische) geschiedenis van Overijssel, o.a. tijdens rondleidingen.
  4. Op basis van een archeologische onderzoeksagenda maken wij keuzes welke onderzoeken prioriteit krijgen en welke vondsten gerestaureerd danwel gedeselecteerd worden. Over onderzoek en restauratie maken wij afspraken met Het Oversticht.

Toelichting op voortgang

Actie 1: Onderdeel van de afspraken die wij met het Oversticht hebben gemaakt waren het beschikbaar stellen van vondsten voor onderzoek en bruiklenen. In 2018 zijn 41 vondstmeldingen gedaan  (mede door toedoen van de droge zomer) en 28 aanvragen voor bruiklenen.

Actie 2: Ten aanzien van het depot zijn in 2018 verschillende scenario's uit het onderzoek onderzocht. Hieruit is een voorkeursvariant naar voren gekomen die in 2019 wordt verkend.

Actie 3: Ter uitvoering van het publieksprogramma in 2018 hebben drie klassen van de middelbare school het depot bezocht. Hierbij werden twee nieuwe lesonderdelen gebruikt: beerputtenonderzoek en botten/skeletonderzoek. Zeven klassen van basisscholen deden mee aan het educatieprogramma  ‘Reis je Wijs’.

Actie 4: De archeologische onderzoeksagenda is afgerond. Deze wordt meegenomen in de website die als onderdeel van het publieksprogramma begin 2019 wordt gelanceerd.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Cultuurnota 2017 - 2020 & Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017 - 2020 Cultuurnota 2017 - 2020