Context

Een goede werking van de arbeidsmarkt  en de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs is belangrijk voor de regionale economie. Hoewel de laatste jaren de economie groeit en het aantal arbeidsplaatsen toeneemt, signaleren wij nog steeds problemen. Het tekort aan technisch personeel, een kwantitatieve en kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt, (grensoverschrijdende) arbeidsmobiliteit, de positie op de arbeidsmarkt van een relatief grote groep laaggeschoolden en de onvoldoende toegang tot de arbeidsmarkt voor mensen (waaronder erkende vluchtelingen) met een arbeidsbeperking blijven uitdagingen voor de komende  jaren. Wij voegen waarde toe aan het speelveld van partijen  zoals regionale werkbedrijven, onderwijsinstellingen, sociale partners en gemeenten door ze onderling te verbinden en die vraagstukken op te pakken die niet door deze partijen worden opgepakt en passen in de opgaven van de provincie.

De Begroting 2018 is vooralsnog gebaseerd op het investeringsprogramma ‘Iedereen doet mee! 2016 – 2019’ (PS/2016/196). Wij hebben toegezegd het programma dit najaar te herijken (zie symposium van 5 oktober 2017). Indien de herijking aanleiding geeft tot aanpassingen, zullen wij u hierover informeren.