Context

De provincie heeft een coordinerende taak voor IJsseldelta fase 2, het vervolg op IJsseldelta fase 1. Verder vindt door de provincie de realisatie plaats van de hoogwatervoorziening van het recreatieterrein Roggebot.

Het onderdeel N307 / Roggebot van IJsseldelta fase 2 omvat ook de reconstructie van de N307 aan weerszijden van de nieuwe brug over het Drontermeer. De kosten hiervan worden gedragen door de provincies Flevoland en Overijssel. Realisatie en verantwoording van het Overijssels deel van de N307 vindt plaats onder prestatie 4.6.6 N307.  Deze gebiedsontwikkeling bevindt zich in de planuitwerkingsfase.

De einddatum is Q2 2019, dan wordt de projectbeslissing genomen door het ministerie van I&M. Deze markeert de overgang van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase. Voor de realisatiefase worden nieuwe afspraken gemaakt over de projectleiding.

Acties

  1. Wij bereiden vanuit onze coördinerende rol mede namens de partners de projectbeslissing voor van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), verantwoorden halfjaarlijks aan het Ministerie van I&M over doelrealisatie, financiën en planning en stellen het gezamenlijk kader op voor Ruimtelijke kwaliteit en bewaken dit.
  2. We bereiden de realisatie van de hoogwatervoorziening ten behoeve van het recreatieterrein Roggebot voor.
  3. Voor N307 zie prestatie 4.6.6.

Toelichting op voortgang

Actie 1: Inmiddels is gekozen voor een doorontwikkeld regiemodel. Ook is in kaart gebracht wat hiervan de gevolgen voor de coördinerende rol van de provincie is. In de Stuurgroep van 14 december 2018 is besloten dat de coördinerende taak een gezamenlijke verantwoordelijkheid is geworden van de projectpartners.

Actie 2: De camping Roggebotsluis is ontruimd. Onderhandelingen met de ontwikkelaar en het Rijk over de financiele bijdrage in de hoog- en laagwaterbescherming lopen nog. Ook voor de overige recreatieterreinen verloopt de planuitwerking in 2018 volgens planning.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Overall coördinatie en management deelprojecten.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Mijlpalen:

Geen. Voorkeursbeslissing is genomen in 2016, projectbeslissing in 2019.