Context

De ombouw van het openbaar vervoer is ingezet in 2014 als uitvloeisel van het in maart van dat jaar vastgestelde Statenvoorstel herijking OV-tactiek en duurt volgens de bijbehorende planning t/m 2018 voort. Het kernnet openbaar vervoer is onderdeel van de Integrale Netwerkvisie Overijssel. De herijking zal in 2018 eindigen, maar de transitie van openbaar vervoer, zoals beschreven in het Koersdocument OV, zal nog de nodige jaren voortgezet moeten worden. Binnen de transitie zoeken wij samen partners naar nieuwe vormen van mobiliteit en blijven we vraag en aanbod op elkaar afstemmen. De voor de transitie opgestelde subsidieregeling "Nieuwe mobiliteit" beperkt zich niet alleen tot West-Overijssel maar betreft geheel Overijssel. In het verlengde van de transitie willen wij starten met een nieuw aanbestedingstraject waarin belangrijke voorwaarden worden geschapen om de transitie binnen de concessies te kunnen blijven realiseren.

Acties

  1. Besluit over Nota van Uitgangspunten van een al dan niet gezamenlijke aanbesteding met Gelderland en Flevoland.
  2. Balans opmaken van de herijking.
  3. Binnen de transitie van het openbaar vervoer blijven stimuleren van initiatieven en ontwikkelingen en afstemming van vraag en aanbod.

Toelichting op voortgang

Actie 1

Het besluit over de Nota van Uitgangspunten is unaniem door de drie provinciese genomen. Op basis van dit besluit is een marktconsultatie gehouden als voorbereiding van het Programma van Eisen dat begin 2019 wordt vastgesteld.

Actie 2

Zoals bekend is de herijking (de ombouw van aanbod naar vraaggericht openbaar vervoer) succesvol verlopen. De uitgaven zijn in balans met de begroting. In december 2018 zouden enkele laatste aanpassingen plaatsvinden. Van deze aanpassingen is het opheffen van lijn 11 in Kampen niet doorgegaan vanwege de reizigersgroei op deze lijn.

Actie 3

Dit jaar is door een aantal partijen gebruik gemaakt van de subsidieregeling voor nieuwe mobiliteit om tot nieuwe projecten vanuit de samenleving te komen. Met andere partijen is overleg geweest om tot een aanvraag te komen.

In de gemeente Rijssen-Holten is Twents Flex gestart. Deze flexibele vorm van OV is een groot succes. Meerdere gemeenten willen het concept overnemen.

Tussen Lemelerveld en Raalte is een nieuwe buurtbuslijn voorbereid als vervanging van de oude onrendabele buslijn.

In Twente wordt het MaaS-project van de gemeenten ondersteund. Dit project is onderdeel geworden van een landelijke pilot.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie neemt als verantwoordelijke partij voor het openbaar vervoer het initiatief bij de ombouw. De provincie wil de focus leggen bij het kernnet openbaar vervoer en het aanvullend vervoer meer bij gemeenten en samenleving leggen. In samenspraak met die partijen wordt bepaald welke rol de provincie tijdelijk of structureel zou moeten blijven spelen.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Perspectiefnota 2015 en bijbehorend besluit

Mijlpalen:

Brief Nota van Uitgangspunten aanbesteding Openbaar Vervoer PS/2018/151Nota van Uitgangspunten OV concessies Flevoland, Gelderland en Overijssel PS/2018/303 en besluitVrijgave ontwerp Programma van Eisen aanbesteding OV-concessie IJssel-Vecht PS/2018/695