Ontwikkelingen

  1. Met betrekking tot (water)wegen voeren we de vervangingsinvesteringen uit in de periode 2016 - 2019 volgens het in 2015 door uw Staten vastgestelde programma met bijbehorend kasritme. In 2018 isde nota Kapitaalgoederen geactualiseerd waarbij naast een programma voor de periode 2020-2023 ook een financiele doorkijk  gegeven wordt tot 2029. Daarnaast voeren we beheer en onderhoud uit volgens het meerjarenuitvoeringsprogramma. Zie het blok 'Overzicht provinciale infrastructuur' voor meer informatie.
  1. Voor de gebouwen zijn geen ontwikkelingen te melden.

Beleidskader

  1. Het Beleidskader wordt voor het onderdeel infrastructuur gevormd door het 'Beheerplan voor het beheer en onderhoud van de infrastructurele kapitaalgoederen (2018)'.
  1. Het 'Onderhoudsplan provinciale gebouwen' omvat het beleidskader voor gebouwen. We hebben sinds 2006 een onderhoudsplan voor zowel het gerenoveerde provinciehuis als de overige provinciale gebouwen. Dit onderhoudsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Hiermee zorgen we dat we de gebouwen met de daarin aanwezige installaties en apparatuur op een deskundige wijze beheren en onderhouden. In het onderhoudsplan staat het jaarlijks onderhoud, het meerjarig onderhoud en de vervanging.

Risico's

We maken per infrastructureel project een risicoanalyse. Per infrastructureel project stellen we op basis van de risicoanalyse passende beheersmaatregelen op (met hierbij behorende financiën). Aansprakelijkheidsrisico’s dekken we binnen de projecten af via verzekeringen.