Context

De veranderingen in de samenleving stellen nieuwe eisen aan het openbaar bestuur. Deze veranderingen vragen om een veranderende werkwijze in het onderling samenspel en de constante dialoog tussen Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en het ambtelijk apparaat. Wij stimuleren experimenten met nieuwe vormen van samenwerking.

Acties

  1. Met behulp van waarderend onderzoek monitoren we per jaar twee tranches van acht experimenten.
  2. Op basis van de onderzoeksresultaten organiseren we trainingen, inspiratiesessies, intervisiebijeenkomsten etc. Deze zijn gericht op kennisdeling en competentieontwikkeling. Dit doen we zowel voor vertegenwoordigers van openbaar bestuur (raads-/statenleden, collegeleden en ambtenaren) als inwoners, instellingen, bedrijfsleven. De resultaten geven bovendien richting aan de selectie van volgende experimenten.
  3. Wij voeren naast de gebruikelijke rapportage in de planning & control cyclus elk half jaar een open gesprek met uw Staten over de resultaten. We stellen hierbij één experiment centraal.
  4. Wij ondersteunen lopende experimenten afhankelijk van de behoefte, bijvoorbeeld door procesbegeleiding en met communicatiemiddelen.
  5. Met uw Staten en Overijsselse gemeenteraadsleden voeren we de programmalijn ‘Eigentijdse volksvertegenwoordiger’ uit. Daarvoor ontwikkelen we onder andere een serious game die wij aanbieden na de gemeenteraadsverkiezingen.

Toelichting op voortgang

In 2018 bekeken we opnieuw zo’n 15 projecten (experimenten). Op basis van de leeropbrengsten en leerbehoeften, die we constateren via het waarderend onderzoek, bepalen we de keuze van nieuwe projecten en de inhoud van bijeenkomsten die we organiseren om kennis te delen en ontwikkelen. Uw Staten worden regulier door middel van de p&c cyclus geïnformeerd over de voortgang. Wij hebben u medio 2018 per brief geïnformeerd over de voortgang van de projecten en u daarnaast uitgenodigd om met elkaar door te praten over het programma en de manier waarop we informatie en kennis of behoeften hieromtrent op een andere manier met elkaar kunnen delen. Deze informatiesessie Studio Vers Bestuur heeft op 28 november 2018 plaatsgevonden.  De opbrengst van de vervolgbijeenkomst kan worden betrokken bij de bredere evaluatie.

De ondersteuning die we bieden bij de verschillende projecten varieert van intensieve procesbegeleiding tot incidentele advisering of coaching, communicatieadvies, beperkte financiële ondersteuning e.d. Voor voorbeelden wordt verwezen naar het u onlangs toegestuurde ‘rode boekje’.

Met de doelgroep hebben we een serious game, Blik op Bestuur, ontwikkeld. Blik op Bestuur biedt de mogelijkheid om binnen Raad of Staten, en aan de hand van een spelvorm, in gesprek te gaan over ieders rol in een traject waarin gezocht wordt naar andere manieren van samenwerking tussen overheid en samenleving. Dit spel is voor de Gemeenteraadsverkiezingen aangeboden aan alle Overijsselse gemeenteraden, zodat het gebruikt kan worden op de daarvoor geschikte momenten in de inwerkprogramma’s. Medio 2018 kwam ook de uitbreidingsset Blik op Bestuur, bedoeld voor de ambtelijke organisaties, gereed.

Financiën

Begrotingswijziging GS

De realisatie van het programma Eigentijds Bestuur is nog niet afgerond en loopt door in 2019. Het niet bestede budget van € 145.000 schuiven wij daarom door naar 2019.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 145.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 7.2.2 van de begroting 2019.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder en ontwikkelaar.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Het investeringsvoorstel Experimenten Bestuursstijl(en) is in 2016 door Provinciale Staten aangeboden [PS/2016/345 ] (bijbehorend besluit).

Hierin staat de invulling en heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur (7.2.1 en 7.2.3).

Mijlpalen:

Rapportage naar uw Staten over de voortgang van de uitvoering via de planning & controlcyclus. Daarnaast jaarlijks aan het eind van ieder kalenderjaar een open gesprek met uw Staten over totaalbeelden en mogelijk volgende experimenten.