Context

Wij verlenen vergunningen, houden toezicht en handhaven op grond van de Waterwet, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en de Omgevingsverordening. Hier ligt een relatie met prestatie 2.2.1. Wij bieden ruimt voor economische ontwikkeling binnen de mogelijkheden van de wet door duidelijke en uitvoerbare voorschriften in vergunningen.

Het beleid voor de organisatie en de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving is vastgelegd in het beleidsplan en jaarprogramma (zie prestatie 2.2.1). Wij voeren zelf (eenheid Publieke Dienstverlening) de vergunningverlening, handhaving en toezicht uit volgens de gestelde kaders.

Acties

  1. Wij verlenen binnen de wettelijke termijn vergunningen en ontheffingen en handelen tijdig binnen de wettelijke termijn meldingen af.
  2. Wij controleren de naleving van de vergunningen, ontheffingen en meldingen.
  3. Wij treden handhavend op conform onze Handhavingsstrategie zowel bestuursrechtelijk als ook strafrechtelijk.

Toelichting op voortgang

De vergunningen, ontheffingen en meldingen zijn binnen de daarvoor geldende termijnen verleend. De geplande controles op de naleving in het kader van het Jaarprogramma 2018 zijn uitgevoerd. Tegen de geconstateerde overtredingen is opgetreden conform onze Handhavingsstrategie.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf, Annemieke Traag

Rol provincie:

Belangenassembleur. Inzet van het wettelijk instrumentarium en bijbehorende taken en bevoegdheden ondersteunt de regierol van de provincie in het waterdomein.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.