Context

De verantwoording over de inzet van publieke middelen vindt plaats over de geformuleerde ambities, beleidsdoelen en prestaties. Daardoor is het mogelijk om een inzichtelijke en duidelijke verantwoording te geven van ons handelen. Wij hebben hiervoor digitale rapportages ontwikkeld. Wij blijven aansluiten bij de ontwikkelingen die andere decentrale overheden op dit onderwerp laten zien.

Acties

  1. Wij dragen zorg voor een tijdige opleving van de Planning & Control cyclus (begroting, monitor en jaarrekening).
  2. Wij nemen de in het Besluit Begroting en Verantwoording verplichte set van indicatoren op in de begroting en jaarrekening 2018.

Toelichting op voortgang

De activiteiten zijn conform begroting uitgevoerd. In afwachting op de resultaten van het traject van de betekenisvolle P&C cyclus zijn geen wijzigingen doorgevoerd. Conform het aanbestedingsbeleid hebben wij dit jaar ons managementinformatiesysteem opnieuw aanbesteed. Om deze reden zal de "look en feel" van de portal Overijssel vanaf de Begroting 2020 op onderdelen worden gewijzigd.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Dit is onze reguliere taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.