Context

In deze tijd is het een uitdaging om aansluiting te houden met de Overijsselse samenleving en partners. Belangrijk is het volgen van maatschappelijke en provinciale ontwikkelingen die vragen om verandering of versnelling in het beleid of aanvullende investeringen nodig maken. Dit vraagt meer dan ooit om een bestuur dat goed op elkaar is ingespeeld en gezamenlijk richting geeft aan de maatschappelijke opgaven. Wij hebben geconstateerd dat er een versteviging gewenst is in het samenspel tussen Provinciale en Gedeputeerde staten.

Provinciale Staten bepalen het beleid (op hoofdlijnen) en bestaat uit 47 Statenleden. Zij hebben een volksvertegenwoordigende en kaderstellende rol en controleren Gedeputeerde Staten op het door hen gevoerde beleid.

De griffie ondersteunt Provinciale Staten bij procedurele aspecten van het besluitvormingsproces (vergadertechnisch en facilitair, o.a. voorbereiden, agenderen en afhandelen van vergaderingen, voorbereiding werkbezoeken en informatiesessies, regelen van de informatievoorziening). Daarnaast heeft de griffie een adviserende rol bij de invulling van het werk en de voorbereiding van de besluitvorming door Provinciale Staten (verbinding van Provinciale Staten met de samenleving, Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie, signalering en verkenning van trends en ontwikkelingen in de samenleving,  advisering over de kwaliteit van de besluitvorming, advisering over de inzet van de verschillende politieke instrumenten en advisering over integriteit).

Gedeputeerde Staten zijn verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering van het beleid binnen de door Provinciale Staten vastgestelde kaders. Daarnaast geven Gedeputeerde Staten aandacht voor autonome ontwikkelingen(verkiezingen Tweede Kamer en Omgevingswet en Natuurbeschermingswet).

Beleidskaders:

- Provinciewet

- Coalitieakkoord provincie Overijssel ‘Overijssel Werkt’

Acties

  1. Provinciale Staten wordt meer aan de voorkant c.q. start van een beleidsproces door Gedeputeerde Staten betrokken. Cruciaal is dat er continu een dialoog tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten georganiseerd wordt (bijvoorbeeld door beeldvormend debat). Aandachtspunten hierbij zijn goede terugkoppeling, informeren over voortgang en beslismomenten.
  2. Provinciale Staten zoeken gerichter het contact met de samenleving en gaat experimenteren met de inzet van verschillende vormen. Gefocust wordt op een andere manier dan inspraak tijdens commissies. Creativiteit staat voorop. Door middel van maatwerk wordt gekeken naar de inzet van het juiste instrument om de verbondenheid van Provinciale Staten met de Overijsselse samenleving te vergroten.
  3. Er is aandacht voor kwaliteit van de stukken (o.a. omvang, inhoud, format). De griffie zorgt daartoe voor trefzekere (digitale) informatievoorziening en goede planning van de besluitvorming, in overleg met de Agendacommissie en de ambtelijke organisatie.
  4. We gaan verder met het ontwikkeltraject voor een goed samenspel tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten op basis van concrete pilots die in 2016 hebben plaatsgevonden. Een voorbeeld is de betrokkenheid van Provinciale Staten bij de uitvoeringsfase van Sociale kwaliteit en Cultuur.
  5. We stimuleren het contact tussen Provinciale Statenleden en ambtenaren. Daarbij zullen gezamenlijke cursussen over politieke sensitiviteit worden gegeven.

Toelichting op voortgang

Alle acties uit de begroting 2018 zijn uitgevoerd. Op dit moment wordt een evaluatieonderzoek verricht en zullen de huidige Staten aanbevelingen geven over de acties uit de begroting aan de nieuwe Staten.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.