Context

Met onze inzet op de lijn 'kiezen, leren en werken in de techniek' dragen wij bij aan het oplossen van tekorten aan technisch personeel. Het primaat voor kiezen in de techniek ligt bij de regio's, maar wij gaan de voortgang daarop in het primair en voortgezet onderwijs en de instroom in technische opleidingen steviger monitoren. Wij brengen partijen bij elkaar voor een effectieve aanpak, om resultaten uit te wisselen en wij financieren mee. Wij voeren actief regie op de aansluiting van het onderwijs op de vraag van bedrijven en het belang voor de maatschappij.

Acties

  1. Wij maken prestatieafspraken met de regionale Techniekpacten gericht op Kiezen, leren en werken in de Techniek met als doel 40% instroom in technische studies in het mbo, hbo en wo in Overijssel in 2020. Ook is er aandacht voor meisjes/vrouwen & techniek. Wij blijven in 2018 bestuurlijk aanspreekpunt voor landsdeel Oost in het kader van Techniekpact 2020 / Nationaal Akkoord ‘Menselijk kapitaal’ Met de regionale techniekpacten en TechyourFuture gaan we gezamenlijk proposities ontwikkelen om techniekonderwijs in het PO en VO te stimuleren.
  2. Wij steunen 2 samenwerkingsprojecten van regionale bedrijven en ROC’s in Overijssel met als doel het opleiden voor het Regionaal DNA en voor toekomstige beroepen.
  3. We stimuleren de aandacht voor sociale innovatie in bedrijven. Via ons netwerk van Pioniers brengen wij sociale innovatie onder de aandacht van bedrijven. Middels de HRM MKB regeling bieden wij bedrijven scans aan om de opleidingsbehoefte van het personeel in beeld te brengen en ondersteunen vervolgens maatwerktrajecten voor de bijscholing van personeel. Via het Smart Industry Netwerk Oost zetten wij in op een fieldlab sociale innovatie in de regio.
  4. Overijssel wil talent aantrekken en binden. Samen met regionale topbedrijven en gemeenten zetten we een campagne op om afgestudeerde talenten van binnen en buiten de provincies aan onze regio’s te binden. Daarbij richten we ons in het bijzonder ook op Duitsland.

Toelichting op voortgang

Actie 1: Wij hebben afspraken gemaakt met de regionale Techniekpacten Twente en de Stedendriehoek m.b.t. de instroom in de techniek voor de periode 2018-2019 en we ondersteunen de activiteiten financieel. Techniekpact Zwolle heeft in december een aanvraag ingediend voor de activiteiten in 2019. Het aantal inschrijvingen in bètatechnische opleidingen is in de periode 2015 – 2017 gelijk aan de landelijke trend voor wat betreft de instroom in het HBO en WO. Het aantal inschrijvingen op MBO niveau is landelijk gelijk gebleven, maar in de provincie met 1% gedaald.

Met de regionale techniekpacten is een gezamenlijk plan ontwikkeld om wetenschap en technologie in het PO en VO te implementeren. Het gaat hierbij om het integreren van wetenschap en technologie in het (bestaande) onderwijsprogramma, de keuze voor de didactische werkvormen en de professionalisering van docenten en de infrastructuur. Een aanvraag voor  financiële ondersteuning voor de uitvoering wordt in februari 2019 verwacht.

Actie 2: Er zijn voor 4 publiek private samenwerkingsprojecten aanvragen ontvangen waaronder een samenwerkingsproject van het Alfa College en regionale MKB bedrijven dat zich richt op de kwantitatieve en kwalitatieve discrepantie in de smart industrie in de Dutchtechzone. Een ander project is HC3 van ROC Aventus. Met het project wil ROC Aventus realiseren dat de Stedendriehoek over 8 jaar een plek is waar IT-onderwijs permanent vernieuwd wordt. Overige projecten zijn scale up Techwise en Direct2job van ROC van Twente. De aanvragen zijn in behandeling en worden in 2019 afgerond.

Actie 3: Er is een bijeenkomst georganiseerd met de Associate lector sociale innovatie van Hogeschool Windesheim en de pioniers van Overijsel over sociale innovatie. Tevens is gesproken met vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties over sociale innovatie binnen hun werkterrein. De MKB-HRM regeling heeft als doel de duurzame inzetbaarheid van werkenden tot en met niveau 3 te bevorderen. Er zijn in 2018 met deze regeling in totaal ruim 500 werkenden, bij 30 bedrijven,  in staat gesteld zich verder te ontwikkelen.

Actie 4: In 2018 is een actieplan talent binden en boeien ontwikkeld en in uitvoering gebracht. Met de regio’s Zwolle, Deventer en Twente zijn regionale agenda’s opgezet om talenten voor de regio te behouden. De projecten Talent IT, MKB Technology Scholarship van de Universiteit Twente, het Oriëntatie programma voor techniekstudenten van WIMM, pilot alumninetwerken en  het opzetten van platform van bedrijven en studenten van Deventer informatiestad zijn nu alle in uitvoering.

Naar aanleiding van de motie 'Onderzoek Overijsselse arbeidsmarkt' is op 1 november 2018 het online dashboard Arbeidsmarkt in zicht gelanceerd. Het doel van dit dashboard is het beschikbaar stellen van heldere, actuele en transparante arbeidsmarktinformatie waarmee ingespeeld kan worden op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het online platform biedt inzicht in regionale arbeidsmarktontwikkelingen aan de hand van actuele artikelen met cijfermatige onderbouwing. Naast het dashboard is er ook een Techniekpactmonitor ontwikkeld voor Techniekpact Twente. Hiermee is de informatie rond technisch vakmanschap voor heel Overijssel nu op één plek eenvoudig te raadplegen. De Techniekpactmonitor geeft inzicht in actuele gegevens rond techniek onderwijs met informatie over het aantal leerlingen met techniekprofiel, het aantal techniekstudenten op het mbo, hbo en de universiteit, maar ook over de banen en vacatures in de techniek.

Financiën

Begrotingswijziging GS

Het saldo in de jaarschijf 2018 is noodzakelijk ter afronding van het programma. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van €1,080 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 5.2.1 van de begroting 2019.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016 [PS/2015/687 ]. Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.

Project website:

Landelijk Techniekpact|http://techniekpact.nl