Context

Samen met alle wegbeheerders in Overijssel richten we alle wegen zoveel mogelijk Duurzaam Veilig in, waarbij prioriteit ligt bij de aanpak van verkeersongevallenconcentraties, schoolomgevingen en belangrijke fietsverbindingen. We koppelen gedragsactiviteiten (educatie en/of voorlichting) aan infrastructurele projecten, want aanpassingen aan de infrastructuur dragen bij aan de verkeersveiligheid, maar een belangrijke oorzaak van ongevallen blijft het menselijk gedrag.

Acties

  1. Wij (mede)financieren gemeentelijke/provinciale projecten ter verbetering van verkeersveiligheid.

Toelichting op voortgang

In 2018 hebben we, in afstemming met de wegbeheerders in Overijssel, infrastructurele projecten gesubsidieerd gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid. Hierbij gaat het onder meer om de aanleg van drempels, inritconstructies en veilig inrichten van schoolomgevingen. Daarnaast zijn er binnen het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer ook een aantal grote projecten voorzien van een bijdrage. U kunt hierbij denken aan verkeersveiligheidsprojecten als:

  • reconstructie Zamenhofrotonde (Burg. Drijbersingel/Rembrandtlaan/Schuttevaerkade/Dijkstraat), Zwolle,
  • reconstructie rotonde Brink (Thomas à Kempisstraat/Diezerkade/Brink), Zwolle
  • reconstructie provinciale weg N733 - Oude Deventerweg / Landweerweg
  • bermbeveiliging N349 Mariaparochie - Fleringen

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Regisseur (provincie subsidieert en maakt daarmee gemeentelijke infrastructuur projecten mogelijk) en wegbeheerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.