Context

Via het Uitvoeringsprogramma Goederenvervoer over Water geven wij uitvoering aan het organiseren en faciliteren van de modal shift van weg naar water. Eén van de drie pijlers binnen dit programma is duurzaamheid. Ons beleid ten aanzien van goederenvervoer en logistiek wordt nader geduid in het koersdocument Goederenvervoer en Logistiek. Samen met de logistieke stakeholders vertegenwoordigd via de Strategische Logistieke Alliantie (SLA) stellen we een meerjarenprogramma goederenvervoer en logistiek op en voeren deze uit. Hiervoor hebben PS een investeringsvoorstel vastgesteld in mei 2017 (PS 2017/169). (bijbehorend besluit).