Context

In samenwerking met regionale partners zijn met het Rijk afspraken gemaakt over de vervroegde realisering van de capaciteitsuitbreiding van de A1 Apeldoorn-Azelo. Aanpak van doorstromings- en verkeersveiligheidsknelpunten voor personen- en vrachtverkeer op de A1. Deze afspraken zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst (BOK).

Aanvankelijk was sprake van een overschrijding van de raming van circa 18 miljoen euro, op te vangen binnen het totaal beschikbare budget. Inmiddels is sprake van een overschot van 'enkele tonnen'.

Acties

  1. Contractvoorbereiding gebiedsplan A1-zone Deventer en Twente-viaduct.

Toelichting op voortgang

Er zijn in 2018 drie belangrijke mijlpalen bereikt:

  1. In juni 2018 is het Tracébesluit A1 Apeldoorn-Azelo door de minister van Infrastructuur en Waterstaat ondertekend.
  2. In juni 2018 is de opdracht voor de verbreding van de A1 Apeldoorn-Azelo definitief gegund.
  3. In november 2018 is de bestuursovereenkomst 'gebiedsplan A1-zone Twente' ondertekend.

Daarmee is het proces van het opstellen van gebiedsplannen voor een brede zone (800 meter) langs de A1 afgerond en is de provinciale bijdrage van € 10,8 miljoen aan maatregelen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid in die zone vastgelegd.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Door tijdens de onderhandelingen op te treden als mede-investeerder en -financier heeft de provincie hiermee het Rijk doen besluiten om een deel van het project te vervroegen van 2028 naar 2017. Hiermee wordt de doorstroming en de verkeersveiligheid van de A1 aanzienlijk vergroot.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2028

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.