Context

Om dit te bereiken werken wij aan onderstaande prestaties:

  1. Wij brengen in beeld wat de impact van de Omgevingswet is op de interne organisatie en hoe hiermee om te gaan, dit stemmen wij af met ketenpartners (zie ook prestatie 1.1.2).
  2. Wij zetten lobby-activiteiten op voor de op te stellen Algemene Maatregels van Bestuur, de diverse aanvullingswetten en de invoeringswet met als doel de Overijsselse belangen zo optimaal mogelijk te behartigen (zie ook prestatie 1.1.4).
  3. Wij dragen er zorg voor dat in het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) ongewenste ontwikkelingen worden voorkomen en gewenste ontwikkelingen worden gestimuleerd waardoor een werkbaar systeem aanwezig is bij de start van de Omgevingswet.

De eerder geplande invoeringsdatum van medio 2019 zal niet worden gehaald en staat voorlopig op december 2020. Najaar 2017 zal er vanuit het ministerie van I&M een nieuwe planning gecommuniceerd worden.

Acties

  1. Wij voeren intern en samen met partners 'botsproeven' uit om te beoordelen hoe de Omgevingswet in de praktijk toepasbaar is en de ervaringen hiervan brengen wij in bij het landelijk overleg en gebruiken we voor de aanpassing van onze eigen werkprocessen.
  2. Wij beïnvloeden via lobby de aanvullingswetten en eventueel andere wet- en regelgeving van de Omgevingwet.
  3. Wij ondersteunen onze ketenpartners (gemeenten en waterschappen), de RUD’s en andere betrokken organisaties zoals de GGD’s bij en maken afspraken met hen over de implementatie van de Omgevingswet.

Toelichting op voortgang

De Omgevingswet vraagt een nieuwe manier van werken. We hebben met onze ketenpartners een aantal bijeenkomsten georganiseerd om de samenwerking onder de Omgevingswet vorm te geven. Inmiddels komen de ketenpartners binnen de regio IJsselland minstens één keer per maand bijeen om de meer complexe initiatieven en strategische regionale onderwerpen met elkaar af te stemmen. Leren door te doen is het motto van deze samenwerking. Naast deze samenwerking bereiden we onze eigen interne werkprocessen en regelgeving voor op de Omgevingswet. Via lobby beïnvloedden we de wet- en regelgeving rondom de invoering van de Omgevingswet waarbij de uitvoerbaarheid van de regelgeving leidend is.

Met onze ketenpartners werken we aan het stroomlijnen van het ketenproces. Ook ondersteunen we onze partners bij het organiseren van Omgevingstafels, waarvoor alle ketenpartners die mogelijkerwijs een inbreng of belang hebben, worden uitgenodigd. Hier delen de partners hun kennis en leren van elkaars ervaringen.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Regisseur voor zover het onze eigen taken en bevoegdheden betreft. Daarnaast het faciliteren van partners.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website Omgevingswet Overijssel