Context

De wateropgaven zijn verweven met bredere maatschappelijke opgaven zoals een goede kwaliteit van woon- en werkomgeving, de volksgezondheid, de voedselproductie en het behoud van natuurwaarden en landschap. De wateropgaven pakken we daarom in samenhang met maatschappelijke opgaven aan.

De Europese Kaderrichtlijn Water en de Deltabeslissing Zoetwatervoorziening zijn de komende jaren leidraad voor het werken aan toekomstbestendige watersystemen. Hierbij ligt ook een verbinding met het werk aan de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (prestatie 1.4.2 ) en Klimaat Actieve Stad (prestatie 1.4.5).