Context

De Faunabeheereenheid Overijssel (FBE: een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van agrariërs, jachthouders, terreinbeherende organisaties en een maatschappelijke organisatie) geeft op planmatige wijze uitvoering aan het beheer van beschermde diersoorten en voorkomt en bestrijdt schade aan landbouwgewassen, vee en flora en fauna. Dit is beschreven in het Faunabeheerplan. De leden van de Wildbeheereenheden voeren dit uit. Het huidige Faunabeheerplan loopt tot september 2019. In 2018 stelt de Faunabeheereenheid een nieuw plan op. Wij verlenen subsidie aan de FBE op basis van een ingediend werkplan voor de te verrichten werkzaamheden. Daarnaast geven wij BIJ12 (de uitvoeringsorganisatie voor de samenwerkende provincies) kaders voor het vergoeden van schade en sturen we als gezamenlijke provincies onderzoek naar middelen voor schadepreventie en bestrijding aan.

Acties

  1. Wij ronden de evaluatie van het provinciale faunabeleid (bijvoorbeeld verordening en beleidsregels) af.
  2. Wij leveren desgevraagd input aan de faunabeheereenheid voor de evaluatie van het faunabeheerplan die zij uitvoeren.
  3. Wij verlenen subsidie aan de Faunabeheereenheid.
  4. Wij onderzoeken welke acties nodig zijn om robuuste populaties zoveel mogelijk in balans te brengen met menselijk gebruik om daarmee overlast te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn dat wij de waterschappen ondersteunen bij het opstellen van een protocol voor de bever en interprovinciaal werken aan een protocol voor de wolf.
  5. Wij vergoeden faunaschade (onder voorwaarden). Dit wordt uitgevoerd door BIJ12.

Toelichting op voortgang

Wij hebben de evaluatie van het faunabeheerplan en faunabeleid afgerond. Wij informeerden u hierover per brief (PS/2018/334).

De faunabeheereenheid is gestart met het schrijven van het faunabeheerplan. Het faunabeheerplan zal in maart 2019 door ons getoetst worden aan het faunabeleid.

Wij verleenden subsidie aan de faunabeheereenheid.

In 2018 werkten wij mee aan het opstellen van het beverprotocol. Dit protocol is bijna klaar. Het protocol voor de wolf is in IPO-verband versneld ontwikkeld. De vaststelling van het wolvenprotocol vond begin 2019 plaats door het IPO bestuur.

BIJ12 heeft namens ons vergoedingen voor faunaschade uitgekeerd.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Initiatiefnemer, ontwikkelaar, faciliteerder

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Uitvoeringsreserve EHS [PS/2014/62 ] (bijbehorende besluit)