Context

De Wet Stelsel Openbare Bibliotheken vormt ons kader. Een openbare bibliotheek moet voor iedereen toegankelijk zijn en heeft als taak  te zorgen voor leesbevordering, educatie, informatievoorziening, aandacht voor cultuur en ontmoeting en debat. De bibliotheken werken samen in een netwerk. Voor het in stand houden van dat netwerk zijn het Rijk, provincies en gemeenten samen verantwoordelijk. Rijnbrink heeft als provinciale ondersteuningsinstelling een bijzondere taak bij het ondersteunen van het netwerk en van de lokale bibliotheken. Binnen het takenpakket van Rijnbrink is de provincie verantwoordelijk voor het mogelijk maken van het interbibliothecair leenverkeer en het stimuleren van innovatie bij de lokale bibliotheken.

Overijssel kent een rijke traditie op het gebied van amateurmuziek. De Stichting Provinciale Bladmuziek en Amateur Muziek zorgt ervoor dat orkesten en koren tegen lage kosten gebruik kunnen maken van partituren en andere bladmuziek. Wij ondersteunen het beheer en uitlenen van de collectie door Rijnbrink.

Met invoering van Wet Stelsel Openbare Bibliotheken is de wetenschappelijke steunfunctie collecties als provinciale taak vervallen. Wij bouwen de ondersteuning van de wetenschappelijke steunfunctie bij de Stadsbibliotheek Deventer geleidelijk af. Tot dan kan de subsidie worden aangewend om mogelijkheden te vinden voor het waarborgen van de wetenschappelijke collectie en het toegankelijk houden ervan voor publiek.

Acties

  1. Wij monitoren onze afspraken met Rijnbrink over de uitvoering van onze wettelijke taken en over het beheer en uitlenen van bladmuziek aan Overijsselse amateurorkesten en -musici (Musidesk, voorheen Stichting Provinciale Blad- en Amateurmuziek).
  2. Wij monitoren de uitvoering van het netwerkprogramma Overijsselse bibliotheken, dat door het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken is opgesteld.
  3. Wij ondersteunen het Netwerk van Overijsselse bibliotheken en de gemeenten bij bovenlokale innovatieprojecten.
  4. Wij bouwen de subsidie aan Stadsbibliotheek Deventer voor beheer en uitbreiding van de wetenschappelijke collectie verder af en wij monitoren het plan van aanpak voor de borging en de toegankelijkheid van de wetenschappelijke collectie.

Toelichting op voortgang

Actie 1: Rijnbrink is onze afspraken over de uitvoering van onze wettelijke taken en over het beheer en uitlenen van bladmuziek nagekomen. In 2018 zijn door Musidesk (Rijnbrink) 23065 werken uitgeleend aan amateurorkesten en –musici. Daarnaast heeft Musidesk  in samenspraak met het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel twintig workshops gegeven en twee muziekdagen georganiseerd om de blaasmuziek in Overijssel een impuls te geven.

Actie 2: Alle bibliotheken in Overijssel nemen actief deel aan het netwerk. De provincie ondersteunt de kennisuitwisseling tussen bestuurders van bibliotheken en gemeenten. In 2018 werd daarbij de voortgang van het netwerkprogramma van de Overijsselse bibliotheken besproken. In dit kader werd een introductiebijeenkomst voor nieuwe wethouders en een congres in het kader van het project '(Digi) taal werkt!'georganiseerd.

Actie 3: In 2018 hebben wij met middelen voor bibliotheekinnovatie vijf innovatieve projecten mogelijk gemaakt die de bibliotheken in afstemming met de Overijsselse gemeenten hebben ingediend. Deze projecten zijn: 'Medialabs & Wowi', 'Taal Werkt!', 'Scoor een boek', 'Vluchtelingen & integratie' en 'Burgers aan zet'.

Actie 4: De subsidie aan Stadsbibliotheek Deventer is afgebouwd. De organisatie heeft het plan van aanpak voor borging en toegankelijkheid van de wetenschappelijke collectie opgesteld en in uitvoering genomen. Er is een collectieplan opgesteld, er is een convenant met HCO en Rijnbrink afgesloten over het beheer van de collectie en een deel van de collectie is via Google Books gedigitaliseerd. Daarnaast is de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de collectie geregeld via Bibliotheek Deventer.

Financiën

Dit is de laatste subsidieverlening aan de Stadsbliotheek en daarom ronden wij dit KVO-onderdeel financieel af voor het resterende budget van € 10.000. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 6.4.1 € 8.000 extra onttrokken aan de voor deze prestatie beschikbare middelen in deze reserve. Met de subsidieverlening in 2018 is deze prestatie afgerond.

Begrotingswijziging PS

Wij stellen u voor om een bedrag van € 2.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan Algemene reserve.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Cultuurbeleid 2017 - 2020 [PS/2016/332 ] (voorgesteld besluit).

Project website:

Cultuurnota 2017 - 2020 & Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017-2020 (PS/2016/922)