Context

Er is meer dan gemiddelde dynamiek in wetgeving en jurisprudentie. De inwerkingtreding van de Omgevingswet werpt een schaduw vooruit. Ook bijzondere aandacht vragen ontwikkelingen op het gebied van openbaarheid en digitalisering. Deze ontwikkelingen staan soms op gespannen voet met privacy. Tenslotte worden in 2018 de uitspraken verwacht van de Raad van State over de (houdbaarheid van) de programmatische aanpak stikstof in de Wet natuurbescherming, die veel impact zullen hebben.