Context

Provincies zijn verantwoordelijk voor ontheffingverlening bij ruimtelijke ingrepen. Door een proactieve aanpak kunnen kansen worden benut om de bescherming van planten en dieren beter samen te laten gaan met bouwprojecten (o.a. infrastructuur / woningbouw). Dat is goed voor de natuur en voor de economie: kansen voor het verbeteren van condities voor plant- en diersoorten worden beter benut en projecten worden minder gehinderd door regelgeving.

Mits natuurinclusief ontwerpen vroeg in de planfase wordt toegepast, is het doorgaans goedkoper dan natuurcompensatie. Er zijn al mooie voorbeelden, maar het is nog te weinig een gebruikelijke manier van denken en werken. Dit kan bevorderd worden door het bewustzijn van de voordelen van een natuurinclusieve aanpak te vergroten, bijvoorbeeld door meer samenwerking tussen de bouw- en natuurwereld en overheden aan de voorkant.

Acties

  1. Wij stimuleren natuurinclusief werken in de bouw en de ontwikkeling van beheer van infrastructuur onder meer door het bevorderen van natuurinclusief aanbesteden.
  2. Wij nemen initiatief om, samen met opdrachtgevers en opdrachtnemers van bouw- en infrastructurele werken, een aanpak uit te werken om natuurinclusief werken op termijn 'de nieuwe standaard' te maken.

Toelichting op voortgang

In 2018 werkten we aan diverse initiatieven. We organiseerden inspiratiesessies, excursies en symposia waarmee het bewustzijn over en de kennis van natuurinclusief werken is vergroot. Daarvoor namen we ook deel aan de vakbeurs Dag van de Openbare Ruimte en publiceerden we in vakbladen. Inmiddels is er een netwerk van zo’n 30 partijen uit de wereld van natuur en bouw die kennis en inspiratie uitwisselen. We werken met de partners toe naar ‘de nieuwe standaard’, waarin natuur een vanzelfsprekend onderdeel is bij de uitvoering van projecten in bouw en infrastructuur. Het netwerk heeft een aantal kansrijke projecten en ideeën opgeleverd die in 2019 door teams van partners uitgevoerd worden.

In augustus 2018 werd de “Impuls soortenmanagementplannen Overijssel” van kracht, een regeling waarmee het opstellen van een Soortenmanagementplan gericht op natuurinclusief werken wordt ondersteund. Hiervoor is veel belangstelling vanuit woningbouwcorporaties, gemeenten en een private partij. Er ligt een concrete aanpak voor het Soortenmanagementplan.

Door het EIS kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden is een grootschalige inventarisatie gedaan van insecten (o.a. bijen, vlinders, libellen en sprinkhanen) in provinciale wegbermen. Daarbij zijn aanbevelingen gedaan om het bermbeheer te optimaliseren voor insecten. Het onderzoek heeft mede geleid tot de verkenning van een provinciale pilot van datagestuurd, natuurinclusief bermbeheer. De inzet is gedifferentieerd bermbeheer mogelijk te maken, dat efficiënter, duurzamer en goedkoper is èn meerwaarde heeft voor biodiversiteit en insecten in het bijzonder.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Ontwikkelaar, faciliteerder, belangenassembleur

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.