Context

De samenwerking met tal van partners staat centraal om de opwaartse trend in het aantal ernstige verkeersslachtoffers aan te pakken. Het ROV Oost-Nederland streeft naar het voorkomen van alle vermijdbare verkeersslachtoffers, met daarbij een duidelijke plaats voor de eigen verantwoordelijkheid, zowel van weggebruikers als van diverse verkeersveiligheidspartners en -actoren. Daartoe wordt een integrale, kennisgestuurde en proactieve aanpak gevolgd, maken we gebruik van eigentijdse communicatiemiddelen en wordt extra ingezet op de meest kwetsbare verkeersdeelnemers en de gevaarlijkste gedragingen (focusthema’s). Gedragsbeïnvloeding draagt bij aan de sociale kwaliteit. Een verkeersveilige omgeving maakt hier onderdeel van uit.

Acties

  1. Wij verlenen een financiële bijdrage ten behoeve van het werkbudget van het ROV Oost-Nederland op basis van het werkplan 2018. Het werkplan wordt door het ROV Oost-Nederland uitgevoerd.
  2. Wij verlenen subsidie aan projecten die een veilige verkeersdeelname van weggebruikers bevorderen en aansluiten op de gestelde prioriteiten in het meerjarenprogramma verkeersveiligheid. Deze projecten worden uitgevoerd in samenwerking met het ROV Oost-Nederland.

Toelichting op voortgang

Aansluitend bij de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid zetten we in op versterking van de integrale aanpak voor betere verkeersveiligheid (zowel de infrastructuur, handhaving, educatie en communicatie). De kennis en kunde van het ROV (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid) Oost-Nederland is hierbij ingezet. De aandacht daarbij is gericht op gedragsbeïnvloeding van weggebruikers. In 2018 lag de focus op fietsers, jonge bestuurders, ouderen, snelheid, rijden onder invloed en afleiding.

Projecten die zijn uitgevoerd in 2018 zijn onder meer: de projecten ‘Veilig bezorgen’ en ‘Basisschool Omgeving Manager (BOM-project)’, verkeerseducatie op scholen en Intelligente Transportsystemen voor gedragsbeïnvloeding van fietsers.

ROV Oost-Nederland heeft alle activiteiten die zij heeft uitgevoerd volgens het Werkplan 2018 en de resultaten die ze daarbij behaald heeft in een digitaal jaaroverzicht gezet.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie is regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

Website ROV Oost-Nederland