Context

Het accent van ons HRM beleid is de afgelopen jaren verschoven van binden en boeien naar duurzame inzetbaarheid. Daarbij wordt (interne) mobiliteit gezien als belangrijke factor. Een gemiddeld hoge leeftijd en lange functieverblijftijd kenmerkt de provinciale organisatie. Onze recent herijkte HMR visie is gestoeld op twee pijlers: het vergroten van de flexibiliteit en het versterken van de inzetbaarheid. Vanuit het besef dat de kracht van de organisatie wordt gevormd door onze medewerkers, is geconcludeerd dat het werken vanuit sterke punten van medewerkers (talentgericht werken) hierbij het ‘leitmotiv’ moet zijn. We zijn er namelijk van overtuigd dat deze manier van werken én leidinggeven het beste uit medewerkers naar boven haalt en dat is goed voor zowel de organisatie als de medewerkers.

Acties

  1. Wij versterken van de inzetbaarheid van medewerkers.
  2. Wij stimuleren talentgericht werken en waarderend leiderschap.

Toelichting op voortgang

Wij werken continu aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, onder meer via opleiding en ontwikkeling en door het stimuleren van mobiliteit. In 2018 is het Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB) ingevoerd. De medewerkers hebben over een periode van 5 jaar de mogelijkheid om € 5.000 ,- te investeren in de inzetbaarheid in de huidige dan wel in een toekomstige functie. 21% van de medewerkers heeft hier inmiddels gebruik van gemaakt. Daarnaast zijn leertrajecten uitgevoerd, zoals de Seven Year Itch  en Overijssel in Beweging. Mobiliteit wordt gestimuleerd via het aanbod van klussen en door mee te werken aan detacheringen.

Ook dit jaar is binnen de organisatie veel aandacht geweest voor talentgericht werken. In bijna alle gevallen is gestart met het in beeld brengen van ieders talenten/sterke punten. De volgende stap (de talenten ook gericht inzetten bij het werk) is een zoektocht waar we middenin zitten en zal ook de komende jaren aandacht vragen. De binnen de eenheden opgedane ervaringen met talentgericht werken worden via een ambassadeursgroep uitgewisseld. Aan de, aan talentgericht werken gekoppelde, waarderende stijl van leidinggeven is op een aantal momenten aandacht besteed.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij hebben bij deze prestatie een rol als werkgever.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.