Context

Het beleid in de provinciale Omgevingsvisie is gericht op de balans tussen ontwikkelingen en kwaliteit.

Acties

  1. Wij zetten ontwerpateliers door AtelierOverijssel in voor de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving en andere verbeteracties ruimtelijke kwaliteit.
  2. Wij stimuleren de gebiedsgerichte inzet verbetering ruimtelijke kwaliteit door gemeenten en particulieren.
  3. Wij faciliteren en ondersteunen de aanpak van Vrijkomende Agrarische Bebouwing.
  4. Wij actualiseren het werkboek Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving.
  5. Wij doen en stimuleren studies, workshops, onderzoeken, visievorming en kennisbijeenkomsten. Hiermee ontwikkelen en verspreiden we samen met partners kennis.

Toelichting op voortgang

We hebben in 2018 een versnelling tot stand gebracht op de uitvoering van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Dit is onder andere gebeurd in de vorm van de actualisering van het werkboek Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (publieksversie), onderzoek naar de effectmeting rood voor rood, onderzoek naar de verpaupering van recreatieparken en de prijsvraag 'Brood en Spelen'. Ook hebben we een onderzoek gedaan naar de ruimtelijke mogelijkheden en gevolgen voor het Overijsselse landschap van de opwekking van duurzame energie met zon, wind, warmte en biomassa.

Atelier Overijssel heeft in 2018 samen met het Trendbureau Overijssel een verkenning gedaan naar de toekomst van het Overijsselse Landschap in 2050. Ook heeft Atelier Overijssel regionale ateliers georganiseerd over Vrijkomende Agrarische Bebouwing in relatie tot de omgeving.

Financiën

Binnen beleidsdoel 1.2 is € 0,8 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.2.1 Kwaliteit in landelijk gebied. Op deze prestatie is € 0,2 miljoen niet tot besteding gekomen. Het budget voor procesgeld was slechts in beperkte mate nodig. Voor de subsidieregelingen is per jaar € 250.000 beschikbaar voor de periode 2016-2019. Het is lastig vooraf in te schatten hoeveel subsidieaanvragen er per jaar daadwerkelijk worden ingediend. Dit is afhankelijk van gemeenten en/of particuliere initiatiefnemers. Naar verwachting zullen deze uitgaven in 2019 plaatsvinden, daarom hebben wij besloten om dit bedrag te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de begroting 2019.

Begrotingswijziging GS

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 205.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 1.2.1 van de begroting 2019.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Faciliteerder. Wij introduceren al in de ontwerpfase ruimtelijke kwaliteit in ruimtelijke plannen in het landelijk gebied. Uitvoering door initiatiefnemers en gemeenten.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016 [PS/2015/687 ]. Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.

Project website:

Buitenkansen Overijssel