Context

Prestaties 2016 - 2020

  • Cyclisch actualiseren van de omgevingsvisie en Omgevingsverordening.
  • Samen met partners uitvoeren van het omgevingsvisiebeleid.
  • Periodiek evalueren vastgestelde omgevingsvisie en Omgevingsverordening en / of onderdelen daaruit.

Acties

  1. Wij doen uw Staten een voorstel voor de vaststelling van de eerste actualisatie van de gereviseerde Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.
  2. Wij starten met de tweede actualisatie van de gereviseerde Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.

Toelichting op voortgang

Op 26 september 2018 heeft u de eerste actualisatie van de gereviseerde Omgevingsvisie en Omgevingsverordening vastgesteld PS/2018/494 . Bij deze vaststelling heeft u ook het amendement Kerkhoff c.s. aangenomen: Giethoorn toeristische trekpleister PS/2018/752. Wij hebben u in december 2018 per brief (PS/2018/1019) laten weten welke actualisatieonderwerpen en omissies wij in de tweede actualisatieronde (2018/2019) willen meenemen.

Op 26 september 2018 heeft u een voorbereidingsbesluit genomen voor een “geitenstop” in Overijssel (PS/2018/748). Deze “geitenstop” wordt verwerkt door middel van een partiële herziening van de Omgevingsverordening. Het ontwerp daarvoor heeft van 12 november 2018 tot en met 24 december 2018 ter inzage gelegen. Zie ook prestatie 3.4.5 Agro & Food beleid.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Met de Omgevingsvisie vervult de provincie meerdere rollen zoals regisseur in het ruimtelijk domein, belangenassembleur, agendering, kaderstelling voor investeringen, kaderstelling voor uitvoering.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website Omgevingsvisie

Mijlpalen:

Statenvoorstel vaststelling vaststelling Actualisatie Omgevingsvisie 2017/2018 (zie PS/2018/494 (bijbehorend besluit) en amendement Kerkhoff c.s. Giethoorn toeristische trekpleister PS/2018/752).