Context

Voor de realisatie van de actielijn internationalisering van het programma "#In Overijssel innoveert en internationaliseert"  is het werkplan Go4export van Oost NL opgesteld. Dit werkplan omvat acties gericht op intensivering van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe exportactiviteiten voor het Midden- en Kleinbedrijf. Er wordt op lokaal, regionaal en nationaal niveau samengewerkt tussen betrokken organisaties, zoals Rijksdienst voor Ondernemen (RvO), Oost NL, WTC Twente, Kennispoort, Novel-T, andere provincies, e.d.

Acties

  1. Wij steunen drie handelsmissies op verzoek van ondernemersorganisaties in het MKB. Hieraan nemen in totaal minimaal 30 ondernemers deel.
  2. Wij monitoren de resultaten van het im-/exportbureau in China (provincie Liaoning).
  3. Wij bevorderen een samenwerkingsproject tussen de hoger onderwijsinstellingen Windesheim, Saxion en UT en het MKB ten aanzien van werving van internationale studenten. (in samenhang met prestatie 5.4.3.)
  4. Wij steunen Novel-T in de internationale profilering van de HTSM-topsector in Twente inclusief crossovers, resulterend in de aanstelling van (tijdelijke) liaison-officers voor het leggen van contacten en samenwerkingsverbanden tussen Overijssels MKB, Onderzoek & Onderwijsinstellingen en hun buitenlandse counterparts.
  5. Wij steunen de (hoger) onderwijsinstellingen in het benutten van alumni populatie als ambassadeurs voor de regio Overijssel voor het aantrekken van (nieuwe)kenniswerkers en vestiging van of samenwerking met bedrijven in Overijssel.

Toelichting op voortgang

Actie 1: Realisatie van deze acties is opgenomen in het uitvoeringsplan GO4EXPORT, gefinancierd door de provincie Overijssel, zijn verschillende internationale activiteiten georganiseerd door onze partners WTC Twente, Oost NL, VMO en VNO-NCW. Enkele voorbeelden hiervan zijn in 2018 de Nederlands-Duitse handelsdag, de industriebeurs Duitsland en aanwezigheid van Overijsselse ondernemers op de internationale beurs Hannover Messe ondersteunt. In het plan GO4EXPORT zijn ondere andere missies gefaciliteerd naar China, Duitsland en Polen. Aan de missies hebben meer dan 40 MKB'ers/onderwijsinstellingen deelgenomen.

Actie 2: Tijdens de missie naar China in september 2017 is een exportbureau opgericht. Dit bureau begeleidt ondernemers in hun (verdere) proces richting China. Dit varieert van het opvolgen van kansrijke leads die gelegd zijn tijdens de missie naar China tot het uitwerken en pitchen van concrete business cases. In 2018 zijn 10 bedrijven begeleidt door het exportbureau.

Actie 3: In 2018 is een project in uitvoering waarin HBO-studenten (Saxion en Windesheim) hun  afstudeeropdracht bij MKB uitvoeren. Het onderwerp sluit aan bij de internationaliseringsvraagstukken van het MKB. Aansluitend krijgen zij een traineeship bij het MKB om hun onderzoek in de praktijk te brengen. Dit project is onderdeel van het GO4EXPORT programma.

Actie 4: Via Oost NL en in samenwerking met Novel-T (voorheen Kennispark) is een extra impuls gerealiseerd om met meerdere Duitse regio's (Munsterland, Ost Westfalen Lippe en Ruhrgebied) contacten te leggen voor toekomstige samenwerking.

Actie 5: Samen met de gemeente Enschede, UT en Saxion is een alumni project opgestart. Doel van dit project is de binding van alumni met de regio Twente te intensiveren. Met dit project beogen we talent aan de regio te binden en Twente te profileren als interessante studie en vestigingsplaats.

Inmiddels zijn er diverse evenementen voor alumni georganiseerd en zijn stakeholders in contact gebracht met alumni. Deze stakeholders hebben inzicht gekregen in de waarde van het alumni netwerk.

Financiën

Begrotingswijziging GS

Het saldo van de jaarschijf 2018 is nodig voor het afronden van het programma. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 109.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 5.4.2 van de begroting 2019.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

#in-Overijssel innoveert en internationaliseert [PS/2016/871 ] (bijbehorend besluit).