Context

Vanuit oogpunt van efficiency en effectiviteit werken de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland sinds 2010 samen bij het concessie- en contractmanagement; OV-Oost beheert alle concessies binnen Oost-Nederland. Professioneel concessiemanagement draagt bij aan een goede uitvoeringskwaliteit van het openbaar vervoer en de gewenste doorontwikkeling tijdens de concessieperiode.

Het OV-deel van de Regiotaxi is voor West-Overijssel per 1 januari 2017 en voor Twente per 1 juli 2017 vervallen. Daarmee stopt ook het contractbeheer door OV-oost. De gemeenten in Overijssel werken aan toekomstige vervoerssystemen voor vraagafhankelijk vervoer, gericht op leerlingen, Wmo en dagbestedingsvervoer en hebben dit voor een groot deel ook al aanbesteed. Tegelijkertijd kijken we met gemeenten en vervoerders naar alternatieven voor het openbaar vervoer. OV-oost beheert in 2018 de volgende Overijsselse concessies:

Acties

  1. Concessie Twente; provincie gaat in vervolg op een verkenning in 2017 in Borne en Rijssen-Holten van start met nieuwe initiatieven voor passend openbaar vervoer. Vanuit deze experimenten zal ook met andere gemeenten bekeken worden wat het meest optimale OV-aanbod is voor hun gemeente.
  2. OV-Oost gaat in 2018 haar inbreng leveren in de voorbereiding van de nieuwe (landsdelige) aanbestedingen. Over de omvang van deze concessie neemt PS in eind 2017 een besluit.
  3. In de concessies Midden Overijssel en IJsselmond wordt de verplaatsing van het busstation in Zwolle verwerkt in de dienstregeling. Verder wordt uitvoering gegeven aan geplande stappen voor wijziging van de dienstregeling in het kader van de herijking.
  4. De marketing van het regionale OV wordt door OV-oost op integrale wijze aangestuurd en uitgevoerd. Deze opgave staat in relatie tot de te maken keuzes qua invulling en rolverdeling bij de (landsdelige) aanbestedingen van concessies.

Toelichting op voortgang

Het concessiebeheer door OV-Oost heeft op geplande wijze plaatsgevonden zonder noemenswaardige afwijkingen. De focus van het beheer ligt op de uitvoeringskwaliteit van concessies en financiële beheersbaarheid.

Actie 1

Onder de naam Twents Flex is in Rijssen-Holten succesvol een nieuwe vorm van aanvullend openbaar vervoer gestart. Met andere gemeenten heeft kennisdeling plaatsgevonden. Concessiehouder Keolis ontwikkelt een voorstel om Twents Flex verder uit te rollen. Dit is een gezamenlijk keuze van provincie en gemeenten.

Actie 2

In 2018 is de door uw Staten vastgestelde Nota van Uitgangspunten van de nieuwe concessie IJssel-Vecht uitgewerkt in een Programma van Eisen. Dit is een intensief proces geweest samen met de provincies Flevoland en Gelderland. Beheeraspecten zijn door OV-oost ingebracht. In dat kader zijn protocollen voor de buurtbussen en levering van infrastructuur ontwikkeld.

Actie 3

Voor de concessies IJsselmond en Midden Overijssel zijn nieuwe dienstregelingen ontwikkeld. De verplaatsing van het busstation in Zwolle vormt daarin een belangrijke ingreep. Omdat het nieuwe busstation later in gebruik wordt genomen gaan de dienstregelingen pas medio februari 2019 in. Onderdeel van de dienstregelingen zijn enkele herijkingsmaatregelen waarbij het OV-aanbod wordt afgestemd op de vraag. Enkele lijndelen vervallen daarom of worden verminderd qua aanbod. Tegelijkertijd vindt er uitbreiding en optimalisatie van lijnen plaats bij ruimtelijke ontwikkelingen of kwaliteits-issues. In IJsselmond worden minder herijkings-maatregelen genomen i.v.m. de vraagstelling over het moment waarop de concessie opgaat in de nieuwe concessie IJssel-Vecht.

Actie 4

In 2018 is een integraal marketingplan voor alle concessies ontwikkeld en uitgevoerd. Tevens is landsdelig het 4e project Ervaar het OV aanbesteed en geïmplementeerd.

Financiën

Binnen beleidsdoel 4.2 is € 58.743.000 beschikbaar gesteld voor prestatie 4.2.3 Concessies trein, bus en taxi. Op deze prestatie is € 6.885.000 niet tot besteding gekomen. Dit hangt vooral samen met hogere opbrengsten (o.a. op het traject Zwolle-Enschede) en lagere exploitatiekosten.

Resultaatbestemming

Wij stellen u voor om een bedrag van € 2.819.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de Reserve mobiliteitsprogramma's Verkeer en vervoer ten behoeve van garantstelling detectieprobleem Hengelo-Bielefeld (prestatie 4.2.3 - € 808.000), regiobijdrage Slimme en duurzame mobiliteit (prestatie 4.8.1 - € 1.137.000), bijdrage sluis Kornwerderzand (prestatie 4.4.2 - € 200.000) en onderwijsmaatregelen Beter Benutten Spoor (prestatie 4.8.1 - € 674.000).

Deze resultaatbestemming wordt verwerkt onder KT20.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie is opdrachtgever en (mede)financier.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Perspectiefnota 2015 [PS/2014/340 ] (bijbehorend besluit).

Brief Treindienst Hengelo - Bielefeld [PS/2014/264]

Motie inzake treindienst Hengelo - Bielefeld [PS/2014/399]

Project website:

https://www.overijssel.nl/thema's/verkeer-wegen/openbaar-vervoer/

Mijlpalen:

Van Herijking naar Transistie OV PS/2018/234Vaststelling Nota van Uitgangspunten concessies IJssel-Vecht Rijn-Waal en Berkel-Dinkel PS/2018/303 en besluit