Context

Onder deze prestatie vallen taken van de Commissaris van de Koning die voort komen uit de ambtsinstructie (rijkstaken) en taken voortkomend uit haar rol als bestuursorgaan.

Acties

  1. De Commissaris van de Koning ziet toe op een ordentelijke procedure voor benoeming, herbenoeming en ontslag van een burgemeester.
  2. De Commissaris van de Koning legt ambtsbezoeken bij gemeenten af.
  3. De Commissaris van de Koning ziet toe op de Veiligheidsregio’s in Overijssel.
  4. De Commissaris van de Koning adviseert en bemiddelt bij verstoorde bestuurlijke verhoudingen in gemeenten en wanneer de bestuurlijke integriteit bij een gemeente in het geding is. Proactief besteedt zij aandacht aan het thema integriteit (link prestatie 7.1.1).
  5. De Commissaris van de Koning ziet toe op een ordelijke procedure met betrekking tot bezoeken van het Koninklijk Huis en adviseert over Koninklijke onderscheidingen.
  6. In aanvulling op het rijkstakenpakket van de Commissaris van de Koning blijft er komend jaar aandacht voor ondermijning. Hiermee wordt de vermenging van boven- en onderwereld bedoeld. We gaan, ook op verzoek van uw Staten, een extra impuls geven aan de bewustwording, het weerbaar maken van de organisatie en de samenwerking met partners.

Toelichting op voortgang

Er zijn in 2018 twee nieuwe burgemeesters benoemd en twee herbenoemd. Met zes zittende burgemeesters hebben klankbordgesprekken plaatsgevonden. 2018 was het jaar van de wisseling van de wacht qua Commissaris van de Koning, de CdK  heeft kennismakingsbezoeken aan alle Overijsselse gemeenten afgelegd.

Er is contact met besturen en directies van de beide Veiligheidsregio's geweest met name bij grote incidenten zoals de brand bij Twence en de   kerncentrale Lingen.

Bemiddeling bij bestuurlijke verhoudingen vindt regelmatig plaats, met name is in 2018 veel aandacht geweest voor de bestuurlijke verhoudingen bij de opheffing van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg en de Agenda van Twente.

Er hebben in 2018 vijf bezoeken vanuit het Koninklijk huis aan Overijssel plaatsgevonden.

Met betrekking tot actie 6 (ondermijning) is een extra impuls gegeven aan de bewustwording, het weerbaar maken van de organisatie en de samenwerking met partners zoals Regionaal Inlichtingen en Expertise Centrum (RIEC), gemeenten, Politie en Justitie en Platform Ondermijning.

Financiën

 Van het budget in beleidsveld 7.1 een goed openbaar bestuur in Overijssel, heeft € 437.000,- betrekking op prestatie 7.1.6 (Rijks)Taken Commissaris van de Koning.  

Binnen prestatie 7.1.6 hebben wij een budget van € 200.000,- voor programma weerbare overheid. Het budget is in 2018 niet geheel besteed omdat de benoeming van medewerkers in het cluster Integere Overheid pas in de tweede helft van 2018 afgerond was. Het cluster is na de zomervakantie voortvarend van start gegaan met de interne bewustwording, waardoor de beschikbare middelen nauwelijks nodig waren

Resultaatbestemming

Aanpak problematiek vakantieparken

Via de decembercirculaire 2018 hebben wij een bedrag van €100.000 ontvangen voor de aanpak van de problematiek op

vakantieparken. Dit in het kader van het interbestuurlijk programma en de voorbereiding van de Actie-agenda aanpak vakantieparken.

De provincie heeft daarnaast zelf een bedrag vrijgemaakt om deze problematiek aan te pakken. Dit budget is toegevoegd aan prestatie 1.1.2 stimuleren en faciliteren goed ruimtelijke ordening en ruimtelijke kwaliteit.

Naast economische en ruimtelijke aspecten, wordt er ook gekeken naar aspecten van ondermijning en criminaliteit.

Onder kerntaak 20 financiering en dekkingsmiddelen hebben wij een voorstel opgenomen om dit bedrag middels een resultaatbestemming toe te voegen aan prestatie 7.1.7 ondermijning van de begroting 2019.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Deze prestatie wordt door de Commissaris van de Koning uitgevoerd als Rijksheer en provinciaal orgaan.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344 ] (bijbehorend besluit).

Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4.