Context

We integreren de komende jaren het beleid in de omgevingsvisie en versterken de informatiebasis. Hiermee stimuleren wij dat wij zelf en onze partners de maatschappelijke opgaven driedimensionaal meenemen in ruimtelijke afwegingen. Hierbij ligt een relatie met de bodemsaneringproblematiek (zie beleidsdoel 2.3 ) en de takeln op het gebied van grond- en drinkwater (zie prestatie 1.5.3).

Acties

  1. Wij doen en stimuleren verkenningen, pilots, werkateliers, onderzoeken, planontwikkeling, visievorming en wij bieden subsidies en cofinanciering. Hiermee passen wij samen met partners de driedimensionale benadering van de ruimte (3D benadering) toe in de praktijk.
  2. Wij informeren uw staten over de eerste ervaringen met het toepassen van de versterkte afwegingssystematiek diepe ondergrond.

Toelichting op voortgang

Wij spelen in de samenwerking ‘Onder Twente’ samen met de Twentse partners in op kansen voor 3D-benadering van ruimtelijke vraagstukken zoals een verkenning naar de mogelijkheden voor hoge temperatuur opslag in de ondergrond in Hengelo. Ook zijn we gestart met een analyse van de ervaringen van bestaande bodemenergie projecten.

Daarnaast werken we samen met de gemeenten aan de implementatie van de taakverschuiving naar gemeenten op het gebied van bodem en ondergrond (Omgevingswet). Zo reiken we bouwstenen aan voor de gemeentelijke Omgevingsvisies. Op 1 oktober hebben wij een bestuurlijke bijeenkomst over ondergrond gehouden, waarin ook de evaluatie van doorlopen mijnbouwadviestrajecten is besproken.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen we als provincie situationeel onze rol of rollen.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.